Input:

R 32/1967 (tr.); Peněžitý trest Garance

č. 32/1967 Sb. rozh. tr.
Od výkonu peněžitého trestu nelze upustit (§ 344 odst. 1 tr. ř.) proto, že obviněný podporuje ze svého platu rodinu družky, jestliže k jejím dětem nemá zákonnou vyživovací povinnost.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 1966 - 5 Tz 52/66.)
Rozsudkem okresního soudu v Ch. ze dne 11. června 1965 sp. zn. 1 T 134/65 byl obviněný uznán vinným trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle téhož ustanovení k trestu odnětí svobody na dobu 10 měsíců. Podle § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. byl mu povolen podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody na zkušební dobu dvou roků. Podle § 53 odst. 2 tr. zák. byl mu dále uložen peněžitý trest ve výměře 4500,- Kčs.
Trestná činnost obviněného spočívala v tom, že v době od 29. října 1961 do 17. února 1965 v obci S. opatřoval si od výrobců košíky a opálky v úmyslu je se ziskem prodávat a za uvedené období si tak opatřil 168 košíků a 18 opálek, které prodal několika JZD v okrese H. a J. za částku 9495,- Kčs a získal tak pro sebe částku 4300,- Kčs.
Proti tomuto rozsudku nebylo podáno odvolání ani okresním prokurátorem ani obviněným, a proto se rozsudek stal pravomocným dnem 20. června 1965.
Dne 24. června 1965 byl obviněný vyzván k zaplacení peněžitého trestu. Protože však této výzvě nevyhověl, byla dne 8. října 1965 předána věc vymáhajícímu úředníku okresního soudu v Ch., který zajistil srážky z platu obviněného výkonem rozhodnutí, a to u n. p. Ingstav v B., k němuž byl v pracovním poměru. V důsledku tohoto zásahu bylo v době od 14. ledna 1966 do 16. května 1966 sraženo z platu obviněného a zasláno okresnímu soudu v Ch. celkem 735,- Kčs, přičemž srážky byly prováděny pravidelně každý měsíc.
Dne 3. března 1966 podal obviněný žádost o upuštění od výkonu peněžitého trestu s odůvodněním, že ze svého platu musí podporovat rodinu družky, se kterou žije a která má čtyři nezletilé děti ve věku do 13 let. Proto jakékoli další srážky z jeho výdělku by znemožnily jeho životní existenci.
Z podnětu této žádosti prověřil okresní soud v Ch. okolnosti obviněným namítané a se souhlasem okresního prokurátora rozhodl pak usnesením ze dne 10. května 1966 sp. zn. 1 T 134/65, že podle § 344 tr. ř. se upouští od výkonu peněžitého trestu obviněného, a to v podstatě z důvodů obviněným uváděných. Toto usnesení nabylo právní moci dne 17. května 1966.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil Nejvyšší soud usnesení okresního soudu v tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Okresní soud rozhodoval o žádosti obviněného o upuštění od výkonu peněžitého trestu za účinnosti zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění