Input:

32/1965 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění účinném k 29.1.1993, platné do 31.12.2001 Archiv

č. 32/1965 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění účinném k 29.1.1993, platné do 31.12.2001
[zrušeno č. 440/2001 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů
ze dne 1. dubna 1965
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
84/1967 Sb.
(k 1.9.1967)
mění
76/1981 Sb.
(k 1.9.1981)
mění, doplňuje
54/1993 Sb.
(k 29.1.1993)
mění, doplňuje
11) Současně se hodnotí také ztráta zrakové ostrosti podle položky 267 oddílu II. Případný operační zákrok lze hodnotit pouze bolestným podle položky 36 nebo 37 oddílu I.
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti, Státní úřad sociálního zabezpečení a Ústřední rada odborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 27 odst. 2 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a k provedení § 444 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.):
§ 1
Základní ustanovení
Bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením na zdraví (dále jen „poškození na zdraví“) se odškodňují jednorázově.
Odškodnění za bolest
§ 2
(1) Odškodnění za bolest se poskytuje za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho léčením nebo odstraňováním jeho následků, a to podle zásad a sazeb stanovených v příloze k této vyhlášce. Odškodnění za bolest musí být přiměřené povaze poškození na zdraví a průběhu léčení.
(2) Odškodnění za bolest nenáleží:
a) za jednoduché duševní reakce na postižení organismu, které jsou přechodného rázu.
b) za změny v organismu, které jsou tak krátkodobé, že není třeba je léčit, popřípadě je nelze ani objektivně zjistit,
c) za bolest budoucí (následnou) a za bolest vznikající ze změn předtím již existujících.
(3) Odškodněním za bolest se neodškodňují ztráty na výdělku.
§ 3
(1) Není-li některé poškození na zdraví uvedeno v sazbách připojených k této vyhlášce, použije se sazby za jiné poškození, s nímž je lze po stránce bolesti nejspíše srovnávat.
(2) Provede-li se po skončení léčení operace, která má příčinu v poškození na zdraví, náleží další odškodnění za bolest jako za poškození, se kterým lze tuto operaci nejspíše srovnávat.
Odškodnění za ztížení společenského uplatnění
§ 4
(1) Ztížení společenského uplatnění se odškodňuje, jestliže poškození na zdraví má prokazatelně nepříznivé důsledky pro životní úkony poškozeného, pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb nebo pro plnění jeho společenských úkolů (dále jen „následky“). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.
(2) Odškodnění za ztížení společenského uplatnění nenáleží:
a) za poškození přechodného rázu, které vede jen k dočasnému ztížení společenského uplatnění; za takové poškození se považuje i nepříznivý zdravotní stav, s jehož zlepšením lze podle poznatků lékařské vědy počítat v době kratší