Input:

č. 32/1965 Sb. rozh., Garance

č. 32/1965 Sb. rozh.
Jedním z předpokladů pro zrušení práva užívat byt podle § 184 lit. b) o. z. je, že uživateli bytu byla dána výstraha; nezáleží na tom, zda výstrahu dá vlastník (správce) domu, nebo státní orgán.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 22. ledna 1965, 5 Co 14/65.)
Okresní soud v Kroměříži zrušil právo užívání bytu, když na základě výsledků provedeného dokazování zjistil, že žalovaný přes výstrahu hrubě porušuje zásady socialistického soužití a jsou proto dány předpoklady pro zrušení práva užívání bytu podle § 184 lit. b) o. z.
V odvolání uplatňoval žalovaný zejména i to, že výstrahu podle § 184 lit. b) o. z. nemůže nahradit napomenutí dané státním orgánem.
Krajský soud v Brně rozsudek soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Podle § 184 lit. b) a § 493 odst. 1 o. z. může soud na návrh organizace či vlastníka obytného domu zrušit právo užívat byt, jestliže uživatel, nebo ti, kdož s ním bydlí, přes výstrahu porušují hrubě zásady socialistického soužití.
Zákon tedy výslovně nestanoví, kdo takovou výstrahu uživateli bytu má dát. Účelem tohoto zákonného ustanovení je, aby dříve, než bude přikročeno k návrhu na zahájení řízení o zrušení práva užívání bytu pro hrubé porušování zásad socialistického soužití, byl učiněn pokus o zjednání nápravy cestou mimosoudní. Proto nezáleží na tom, zda takovou výstrahu dá vlastník (správce domu), popřípadě i státní orgán. Stačí jen, že uživateli bytu byla buď vlastníkem nebo státním orgánem výstraha dána a on byl tak upozorněn na následky hrubého porušování zásad socialistického soužití.
V souzené věci, jak