Input:

R 32/1965 (tr.); Adhezní řízení Garance

č. 32/1965 Sb. rozh. tr.
Při rozhodování o nároku na náhradu škody, způsobené trestným činem řídí se trestní soud hmotnými předpisy občanského práva. Podle § 442 odst. 1 obč. zák. hradí škůdce jen skutečnou škodu, a to uvedením v předešlý stav; není-li to dobře možné nebo účelné, hradí ji v penězích.
Penězi jsou platidla uvedená v zákoně č. 41/1953 Sb. ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 10. 3. 1961 č. 25/61 Sb., nikoli tedy tuzexové poukazy.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. 4. 1965 - 11 Tz 18/65.)
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. března 1964 sp. zn. 2 T 37/64 byl obviněný P. B. uznán povinným podle § 228 tr. ř. nahradit poškozenému E. C. způsobenou škodu v hodnotě 300 tuzexových korun.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu byl tento rozsudek ve výroku o náhradě škody zrušen a poškozený se svými nároky odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.
Z odůvodnění:
Při rozhodování o povinnosti obviněného nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem, musí soud použít hmotně právních předpisů ať občanského práva či jiných předpisů, přičemž soudy si musí právní závěry na základě výkladu příslušných zákonných předpisů vždy určit samy. Obvodní soud se však těmito hledisky v souzeném případě neřídil.
Podle správných zjištění obvodního soudu obviněný odcizil poškozenému E. C. tranzistorové rádio, které nemohl poškozenému vrátit, poněvadž je prodal neznámé osobě. Za tohoto stavu měl soud při úvaze o náhradě škody přihlížet k ustanovení § 354 obč. zák. z roku 1950 v době rozhodování v této trestní věci účinného, podle něhož se škoda nahrazovala (a v tomtéž smyslu se i podle ustanovení § 442 nyní účinného obč. zák. hradí) uvedením v předešlý stav a není-li to dobře