Input:

32/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu, platné do 30.6.1980 Archiv

č. 32/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu, platné do 30.6.1980
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 14. února 1964
o řízení při dovozu
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 1 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a podle § 5 odst. 1 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
§ 1
Obchodní dovozy prováděné podniky zahraničního obchodu
Při dovozu zboží, k němuž jsou oprávněny podniky zahraničního obchodu, postupují tyto podniky podle zvláštních předpisů1) .
Ostatní dovozy
§ 2
(1)  Dovoz věcných darů a jiných věcí, za něž není poskytována úplata do ciziny, je přípustný, je-li množství a hodnota věcí přiměřená potřebě dovozce (příjemce) a příslušníků jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti a za předpokladu, že věci budou sloužit výhradně jejich potřebě.
(2)  K dovozu věcí, u nichž
a)  hodnota přesahuje 3000, - Kčs nebo
b)  jde o zásilku, jejíž hodnota nepřesahuje 3000, - Kčs, avšak jde o čtvrtou nebo další zásilku pro téhož příjemce v témže kalendářním roce, je třeba dovozního povolení uděleného s přihlédnutím k ustanovení předchozího odstavce příslušnou celnicí (celní odbočkou).
§ 3
Jestliže podmínky a předpoklady, za nichž bylo dovozní povolení uděleno, se změní tak, že by již nebyly v souladu s podmínkami a předpoklady stanovenými touto vyhláškou, rozhodne orgán, který povolení udělil, o tom, zda povolení platí i za nově nastalých okolností. Jestliže ke změně podmínek a předpokladů má dojít jednáním dovozce (příjemce), je dovozce (příjemce) povinen uvědomit o tom celnici (celní odbočku), která věci celně projednala.
§ 4
(1)  Rozhodovat o udělení dovozního povolení přísluší celnicím a celním odbočkám, které jsou oprávněny projednat věci do volného oběhu v tuzemsku podle celních předpisů2) .
(2)  Povolení k dovozu motorových vozidel všeho druhu udělují pouze celnice v sídlech krajských národních výborů.
§ 5
(1)  Písemné dovozní povolení je zpravidla nahrazeno rozhodnutím celnice (celní odbočky) o propuštění dovážených věcí do volného oběhu v tuzemsku podle celních předpisů.
(2)  Ministerstvo zahraničního obchodu - ústřední celní správa - může stanovit, ve kterých případech může být dovoz uskutečněn výhradně na základě předem uděleného dovozního povolení.
(3)  Na udělení dovozního povolení není právního nároku.
§ 6
(1)  Dovoz věcí je nepřípustný, bez ohledu na jejich cenu, jestliže jde o
a)  množství, které zřejmě neodpovídá přiměřené potřebě dovozce (příjemce) a příslušníků jeho rodiny, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti; pokud jde o věci, které jsou dováženy v dárkových zásilkách, platí pro některé jejich druhy hranice nejvyššího přípustného množství uvedené v příloze 1,
b)  líh,
c)  poštovní známky a celiny, pokud nejde o výjimky uvedené v příloze 2 pod body 8 a 9,
d)  zásilku obsahující kromě jiných věcí též věci uvedené pod písmeny a) a b),
e)  zásilku, obsahující zboží v zaletovaných nebo jinak vzduchotěsných uzavřených plechových obalech, s výjimkou léků,
f)  zásilku, u níž jest z okolností zřejmé, že byla sestavena a odeslána podnikem zabývajícím se