Input:

č. 32/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 32/1961 Sb. rozh. tr.
Keď ustanovenie o špekulácii podľa § 134a tr. zák. je pre obvineného priaznivejšie, ako ustanovenie § 134 tr. zák. pred novelou, môže súd posúdiť trestnú činnosť spáchanú pred 1. januárom 1957 podľa § 134a tr. zák. iba vtedy, ak páchateľ tým konaním naplnil tak znaky trestného činu ohrozenia zásobovania podľa § 134 tr. zák., ako aj znaky trestného činu špekulácie. Naplnenie znakov trestného činu ohrozenia zásobovania podľa § 134 tr. zák. (v znení pred novelou) predpokladá, že páchateľ svojím konaním by mohol ohroziť plynulé zásobovanie predmetmi potreby aspoň časť obyvateľstva nejakého miesta.
Také práce a služby, ktoré páchateľ vykonal bez dodania vlastného materiálu apod., aj keď je poskytol za premrštené ceny, možno posudzovať len ako priestupok čierneho obchodu podľa § 87 písm. a) tr. zák. spr., event. pokiaľ sa tým páchateľ živil a vyhýbal sa poctivej práci, ako trestný čin príživníctva podľa § 188a tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 31. januára 1961 - 6 Tz 89/60)
Ľudový súd v Piešťanoch uznal obžalovaného vinným trestným činom špekulácie podľa § 134a ods. 1 tr. zák. a odsúdil ho zato na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní 1 (jedného) roka a na vedľajší peňažný trest v sume 6000 Kčs.
Uvedenej trestnej činnosti sa obvinený podľa zistenia ľudového súdu dopustil tým, že od októbra 1955 do marca 1960 za účelom zaopatrenia si neoprávneného majetkového prospechu zaoberal sa kupovaním a odpredajom starších stabilných motorov, ktoré po oprave so ziskom predával. Okrem toho sa zaoberal aj zhotovovaním železných brán a ohrád, elektroinštalačnými prácami, šrotovaním obilia, a to všetko bez úradného povolenia. Takto zakúpil na rôznych miestach 5-7 starších motorov, ktoré po oprave odpredal so ziskom okolo 4000 Kčs, zhotovil 8 brán (železných) a 1-2 železné ohrady, a v 18 prípadoch previedol rôzne elektroinštalačné práce, zhotovil najmenej 100 m2 drôteného pletiva a najmenej v 9 prípadoch previedol šrotovanie obilia. Takýmto spôsobom získal obvinený podľa zistenia súdu sumu presne neustálenú, avšak prinajmenej čiastku okolo 10 000 - 11 000 Kčs.
Krajský súd v Bratislave zamietol odvolanie obvineného a na odvolanie okresného prokurátora zrušil rozsudok súdu I. stolice vo výroku o treste a vyslovil nový podmienečný trest odňatia slobody v trvaní 18 (osemnásť) mesiacov, ako aj nový vedľajší bezpodmienečný trest peňažný v sume 12 000 Kčs.
Okrem toho krajský súd podľa § 55 ods. 1 písm. a), b) tr. zák. vyhlásil za prepadnuté veci zaistené u obvineného pri domovej prehliadke.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil oba rozsudky a nariadil Okresnému súdu v Topoľčanoch, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Ľudový súd pri posúdení činnosti obžalovaného nebral v úvahu, že ustanovenie o špekulácii podľa § 134a tr. zák. bolo zavedené iba zákonom č. 63/1956 Zb. s platnosťou od 1. januára 1957 miesto zrušeného ustanovenia o ohrození zásobovania podľa § 134 tr. zák.
Podľa § 12 tr. zák. sa trestnosť činu posudzuje podľa zákona platného v čase, keď bol čin spáchaný, podľa neskoršieho zákona sa posudzuje len vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
Za daného stavu veci,