Input:

32/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupu dříví a o mimořádném zásobování dřívím, platné do 31.8.1965 Archiv

č. 32/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupu dříví a o mimořádném zásobování dřívím, platné do 31.8.1965
Vyhláška
ministerstva zemědělství
ze dne 21. března 1960
o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřívím
Ministerstvo zemědělství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě:
ČÁST I
Výkup surového dříví
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Aby bylo zabezpečeno účelné využití všeho surového dříví pro národní hospodářství, upravuje se výkup surového dříví podle dalších ustanovení.
(2)  Surovým dřívím se rozumějí:
a)  surové kmeny a netříděné rovnané dříví,
b)  výřezy jehličnaté a listnaté všech sortimentů,
c)  tyčovina jehličnatá a listnatá,
d)  rovnané dříví jehličnaté a listnaté (užitkové i palivové),
e)  užitkové nehroubí jehličnaté a listnaté,
f)  tříslová kůra,
g)  vánoční stromky a užitková (ozdobná) klest, vytěžené v lese nebo ze stromů rostoucích mimo les.
Výkup surového dříví z lesa
§ 2
(1)  Výhradním výkupem surového dříví (§ 1 odst. 2) vytěženého v lese a jeho dodávkou oprávněným odběratelům jsou pověřeny krajské správy lesů, pokud tímto výkupem a dodávkou ministerstvo zemědělství nepověří jiné organizace.
(2)  Krajské správy lesů mohou však pověřit vlastníky (uživatele) lesů, aby dodávali vánoční stromky a užitkovou (ozdobnou) klest oprávněným odběratelům přímo.
§ 3
(1)  Vlastníci surového dříví vytěženého v lese jsou povinni nabídnout ke koupi vytěžené dříví do 14 dnů po vytěžení, kromě případů uvedených v odstavci 2, nejbližšímu lesnímu závodu příslušné krajské správy lesů (dále jen „lesní závod”); lesní závod je povinen nabídnuté dříví vykoupit a za tím účelem se s vlastníkem surového dříví dohodne o místě výkupu. Nedojde-li k dohodě, určí místo výkupu výkonný orgán okresního národního výboru.
(2)  Podle této vyhlášky se nevykupuje:
a)  surové dříví palivové, které si vlastníci (uživatelé) lesů ponechají pro vlastní potřebu a jehož množství určuje místní národní výbor v rámci dávek stanovených okresním národním výborem,1)
b)  surové dříví užitkové, které si jednotná zemědělská družstva, která mají lesy ve společném obhospodařování, ponechají pro vlastní potřebu v množství a druzích, jak jim bude přiděleno plánem materiálně technického zásobování,
c)  surové dříví užitkové v množství a druzích, které mají podniky státního socialistického sektoru, spravující lesy, přiděleny plánem materiálně technického zásobování.
(3)  Dříví, které si mohou vlastníci (uživatelé) lesů ponechat podle odstavce 2 pro vlastní potřebu, musí být kontrolně označenou orgánem odborné správy lesů.
Výkup surového dříví ze stromů rostoucích mimo les
§ 4
(1)  Aby bylo zajištěno včasné a hospodárné vykoupení, doprava a zpracování surového dříví ze stromů rostoucích mimo les, učiní lesní závod ve spolupráci s výkonným orgánem místního národního výboru opatření, aby těžba dříví byla provedena v jednom časovém období na území celé obce. Listnaté stromy a borovice smějí však být káceny pouze v době vegetačního klidu. Výkonný orgán místního národního