Input:

R 32/1959; Garance

č. 32/1959 Sb. rozh.
Účastník smlouvy o směně bytu podle §§ 32 a násl. zák. č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, se nemůže domáhat dodržení dohody o směně bytů ani podpisu takové dohody.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 21. října 1958, 19 Co 731/58.)
Žalobce, který byl samostatným nájemníkem bytu, přijal do svého bytu svého synovce s manželkou a dítětem a tito se stali za souhlasu bytového odboru rady ONV spolunájemníky jeho bytu. Po smrti svého synovce žalobce požádal K. S., aby s ním žila jako družka. Ta souhlasila a došlo na to i k dohodě o směně bytů mezi žalovanou manželkou žalobcova synovce a žalobcovou družkou ‚K. S. Po schválení směny bytu bytovým odborem rady ONV žalovaná se do výměru o směně bytů odvolala, od dohody jednostranně odstoupila a bytový odbor rady ÚNV výměr bytového odboru rady ONV zrušil.
Žalobce podal na to žalobu, v níž se domáhal toho, aby žalovaná byla uznána povinnou souhlasit se směnou bytu, který dosud spoluužívá, za byt, který obývá K. S. a za tím účelem podepsat veškeré písemnosti k provedení směny bytu potřebné.
Lidový soud civilní v Praze žalobu zamítl.
Krajský soud rozsudek soudu první stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Směna bytů je občanskoprávní smlouva svého druhu, k jejíž účinl nosti v případech, kde jde o směnu bytů, na něž se vztahuje zákon o hospodaření s byty (zákon č. 67/1956 Sb.), nestačí dohoda účastníků. Ke smlouvě účastníků o směně bytu musí totiž přistoupit ještě druhá složka a smlouva se stane účinnou teprve přivolením výkonného orgánu národního výboru (§ 32 zák. č. 67/1956 Sb.) a nové nájemní poměry vznikají dnem, kdy se rozhodnutí výkonného orgánu národního výboru o přivolení ke směně stalo vykonatelným (§ 36 zák. č. 67/1956 Sb.).
Jestliže však si uživatelé bytu, kteří se dohodli na