Input:

R 32/1958; Garance

č. 32/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Byl–li vykonatelným rozhodnutím odepřen podle § 13 odst. 2 zák. č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reforme, souhlas ke kupní smlouvě o zemědělské usedlosti, zanikla tím i závaznost smluvních stran.
Zanikla-li takto závaznost smluvních stran, nelze bez nového, ke smlouvě povolujícího projevu smluvních stran udělovat souhlas podle zákona č. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 5. prosince 1957, Cz 566/57.)
Žalobce, důchodce, kupní smlouvou ze 4. prosince 1947 prodal žalovaným, zemědělcům, hospodářskou usedlost ve výměře 6 ha. Jako kupní cena byl stanoven doživotní důchod rovnající se ročně hodnotě 22 q žita a 22 q pšenice. Tato smlouva byla výměrem okresního národního výboru schválena podle vládního nařízení č. 218/1938 Sb. a dne 12. dubna 1948 zaknihována. Žalobce na podkladě uvedené smlouvy podal na žalovaného žalobu o zaplacení nedoplatků k 1. červenci 1953 ve výši 7024 Kčs.
Lidový soud v Čáslavi žalobu zamítl.
Krajský soud v Pardubicích rozsudek lidového soudu potvrdil. Oba soudy ve svých rozhodnutích vycházely z úvahy, že zmíněná kupní smlouva je neplatnou, poněvadž nebyla podle § 13 odst. 2 zák. č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, schválena, a naopak proveden výměrem okresního národního výboru v Čáslavi z 31. října 1951 výkup prodané zemědělské usedlosti. Podle tohoto ustanovení právní jednání o převodech vlastnického práva k půdě podléhající výkupu uzavřená v době od 4. dubna 1947 do 14. dubna 1948 (doby účinnosti zákona č. 46/1948 Sb.) vyžadovala ke své platnosti dodatečné schválení ministerstvem zemědělství, resp. později krajským národním výborem (§ 2 odst. 2 č. 10 vl. nař. č. 12/1949 Sb., § 1 odst. 1, 2 vl. nař. č. 122/1951 Sb. a příl. A č. 21 a D č. 12).
Když pak výměrem rady krajského národního výboru z 8. dubna 1955 byla rozhodnutí Okresního národního výboru v Čáslavi a Krajského národního výboru v Pardubicích, kterými byla zamítnuta žádost o schválení kupní smlouvy podle § 13 odst. 2 zák. č. 46/1948 Sb. a proveden výkup zemědělské půdy, zrušena a od výkupu žalobcovy půdy upuštěno, byla kupní smlouva předložena Okresnímu národnímu výboru v Čáslavi ke schválení podle zákona č. 65/1951 Sb. a souhlas byl udělen.
Žalobce na podkladě této smlouvy, kterou považoval za platnou, podal u lidového soudu v Čáslavi novou žalobu proti žalovaným o zaplacení nedoplatků v částce 16.297 Kčs.
Žalovaní při ústním jednání navrhli zamítnutí žaloby, později ale po vysvětlení věci soudem a delším jednání uzavřeli účastníci smír, podle něhož sé žalovaní zavázali zaplatit žalobci