Input:

R 32/1955; Garance

č. 32/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Soud má přezkoumat v rozsahu návrhu v opravném prostředku výměr orgánů národního pojištění s hlediska všech zákonných předpisů přicházejících v úvahu pro rozhodnutí o tom, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem pro vznik nároku na dávku, a to bez ohledu na to, že se výměr o uplatněném nároku na důchod zabýval toliko neexistencí jedné ze zákonných podmínek nároku a že ani v řízení před soudem nebyl výslovně tvrzen nedostatek jiné podmínky nároku.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. října 1954, Cz 458/54.)
Státní úřad důchodového zabezpečení zamítl žádost navrhovatele o přiznání invalidního důchodu s odůvodněním, že navrhovatel není invalidní podle § 63 zák. o nár. poj.
Lidový soud civilní v Ostravě nevyhověl opravnému prostředku navrhovatele. Soud zjistil na podkladě znaleckého posudku, že výdělečná schopnost navrhovatele není následkem nepříznivého zdravotního stavu snížena natolik, aby splňoval podmínky nároku na důchod.
Krajský soud v Ostravě k odvolání navrhovatele změnil a rozsudek soudu prvé stolice tak, že navrhovateli nárok na invalidní důchod přiznal. Odvolací soud doplnil řízení o zdravotním stavu navrhovatele vyžádáním nového posudku znaleckého a na jeho podkladě dospěl k přesvědčení, že navrhovatel není schopen pro svůj nepříznivý zdravotní stav výdělku přesahujícího polovinu průměrného ročního výdělku.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon, toto rozhodnutí zrušil a vrátil věc krajskému soudu, aby o ní dále jednal a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Vznik nároku na invalidní důchod jako dávky důchodového zabezpečení je podmíněn nejen splněním zvláštních podmínek nároku podle § 63 zák. o nár. poj., nýbrž i splněním základní jeho podmínky podle § 61 téhož zákona. Proto soudy, rozhodujíce o tomto nároku, nemohou se spokojit zjištěním jen některé z těchto podmínek, nýbrž pro výrok zjišťující nárok je třeba, aby nebyla tu žádná pochybnost, že pojištěnec splnil veškeré podmínky přiznaného nároku. Je-li základním principem, o nějž se opírá