Input:

32/1954 Sb., Vládní nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů, platné do 11.6.1960 Archiv

č. 32/1954 Sb., Vládní nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů, platné do 11.6.1960
[zrušeno č. 65/1960 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. července 1954
o úpravě některých poměrů členů národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 27 a § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:
§ 1.
Členové národních výborů jsou povinni vykonávat funkci, ke které je lid povolal, svědomitě a poctivě, v duchu lidově demokratického zřízení. Je jim zaručeno vykonávat funkci bez újmy na pracovním výdělku. Aby nebyl narušován chod národního hospodářství a bylo dbáno co největší hospodárnosti, organisují národní výbory činnost svých členů zásadně tak, aby funkci mohli vykonávat převážně mimo pracovní dobu.
§ 2.
(1) Zaměstnavatel je povinen na žádost rady národního výboru poskytnout zaměstnanci, který je členem národního výboru, pracovní volno na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl splnit povinnosti vyplývající z jeho členství v národním výboru.
(2) Předsedům, jejich náměstkům a tajemníkům národních výboru, kteří jsou v pracovním poměru, poskytuje zaměstnavatel na žádost rady národního výboru vyššího stupně neplacené pracovní volno potřebné k výkonu funkce.
(3) Podle zásad uvedených v odstavci 1 a 2 uvolňují též jednotná zemědělská družstva a jiná výrobní družstva své členy pro výkon funkce v národním výboru.
§ 3.
(1) Za dobu pracovního volna, poskytnutého podle § 2 odst. 1, má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nárok na veškeré peněžité požitky, jako kdyby po tuto dobu pro něho pracoval.
Peněžité požitky, které zaměstnanci za dobu pracovního volna příslušejí, se vypočtou podle průměrného výdělku zaměstnance za poslední tři měsíce. Po dobu takového pracovního volna příslušejí zaměstnanci naturální požitky, pokud jich může užívat.
(2) Členům národního výboru, kteří nejsou v pracovním poměru (členům jednotných družstev, soukromě hospodařícím rolníkům a pod.), nebo kteří jsou domáckými dělníky, poskytne na jejich žádost národní výbor přiměřenou náhradu za výdělek ušlý