Input:

č. 32/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 32/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Ustanovení § 433 o. z. se vztahuje i na provozovatele koupaliště, kde návštěvníci odkládají věci do skříněk, jež jsou k tomu správou koupaliště určeny.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 25. září 1953, 5 Co 498/53).
Žalobci byla na koupališti z kabátu uloženého v uzamčené skřínce, určené pro odkládání svršků návštěvníků, odcizena peněženka s částkou 4.300 Kčs (ve starých penězích). Žalobce se domáhal náhrady na tělocvičné organisaci, která je provozovatelkou koupaliště. Vzhledem k nařízení ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb. kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, uplatňoval náhradu za odcizené peníze jen ve výši 4.000 Kčs a za peněženku 400 Kčs.
Lidový soud v Třeboni žalobu zamítl. Soud dospěl k přesvědčení, že s hlediska § 428 o. z. by věc byla jasná a že by šlo o odpovědnost žalované za odložené žalobcovy svršky, že však žalovaná strana neodpovídá podle § 430 o. z. za ztrátu peněz, když žalobce nehlásil dozorci, že ve skříňce má v šatech i peníze. Taková odpovědnost žalované nevyplývá ani z § 10 nař. ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb.
Krajský soud k odvolání žalobce rozsudek soudu prvé stolice změnil tak, že žalovaná strana je povinna nahradit žalobci škodu.
Z odůvodnění:
Prvý soud správně uvedl, že jde o případ odpovědnosti za vnesené věci hostů podle § 428 odst. 1 o. z. a že nejde o vyloučení odpovědnosti podle druhého odstavce tohoto zákonného ustanovení Podle § 433 o. z. ustanovení o odpovědnosti provozovatele ubytovacího podniku platí také o provo Tovatelích jiných podniků, ústavů a zařízení, jejichž provož s sebou pravidelně přináší odkládání svršků, co do věcí