319/2011 Sb., Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 319/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. října 2011
o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):
§ 1
Stanovení ochranných pásem
(K § 21, 22 a 23 lázeňského zákona)
(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje minerální vody LL-1 (dále jen „zdroj“), nacházejícího se na pozemkové parcele č. 2568/7 katastrálního území městyse Buchlovice, část Smraďavka, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.
(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje. Ochranné pásmo I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce.
(3) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Má tvar obdélníku o rozměrech 10 x 7 m, přičemž jeho delší strana je orientována ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.
(4) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně infiltračního území. Je graficky vyznačeno na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.
(5) Vymezení ochranných pásem I. a II. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000 a základní mapy České republiky v měřítku 1 : 10 000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Krajském úřadě Zlínského kraje a na Úřadě městyse Buchlovice.
Vymezení konkrétních ochranných opatření
§ 2
(K § 22 a 23 lázeňského zákona)
(1) V ochranném pásmu I. stupně je zakázáno:
a) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých se manipuluje se závadnými látkami1) ,
b) provádět terénní úpravy2) trvale narušující souvislý půdní pokryv; jde-li o práce a úpravy související s ochranou a využíváním zdroje, postupuje se podle § 37 lázeňského zákona,
c) provozovat zemědělskou činnost s výjimkou údržby trvalého travního porostu, chov hospodářských zvířat a zvěře3) ,
d) zacházet se zvlášť nebezpečnými látkami nebo závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody; jde-li o zacházení, které je nutné v zájmu ochrany a využívání zdroje, postupuje se podle vodního zákona,
e) aplikovat statková a průmyslová hnojiva a chemické přípravky na
 
 Nahoru