318/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 318/2007 Sb.
[zrušeno č. 238/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2007,
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28a písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 2 se doplňují slova „Směrnice Komise 2007/4/ES ze dne 2. února 2007, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP).“.
2. V příloze č. 1 se za bod 5.2 vkládají body 5.3 a 5.4, které znějí:
„5.3 V případě elastolefinu nebo směsí vláken obsahujících elastolefin a jiná vlákna, kterými jsou vlna, zvířecí chlupy, hedvábí, bavlna, len, konopí, juta, manilské konopí, alfa, kokosové vlákno, broom, ramie, sisal, měďnatá vlákna, modalová vlákna, protein, viskóza, akryl, polyamid nebo nylon, polyester a elastomultiester, se postup uvedený v bodě 5.2 mírně upraví tím, že se petroléter nahradí acetonem.
5.4 V případě dvousložkových směsí, které obsahují elastolefin a acetát, se pro předúpravu použije tento postup: vzorek se vyluhuje 10 minut při 80 °C roztokem obsahujícím 25 g/l 50% kyseliny orthofosforečné a 50 g/l močoviny. Poměr lázně je 1 : 100. Vzorek se promyje vodou, vysuší, promyje 0,1% roztokem hydrogenuhličitanu sodného a nakonec opatrně promyje vodou.“.

Dosavadní body 5.3 a 5.4 se označují jako body 5.5 a 5.6.
3. V příloze č. 1 bodě 8.4 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až f), která znějí:
„c) aceton,
d) kyselina orthofosforečná,
e) močovina,
f) hydrogenuhličitan sodný a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno g).
4. V příloze č. 1 části Metody - souhrnná tabulka se u metody č. 3 za slovo „bavlna“ doplňují slova „nebo elastolefin“.
5. V příloze č. 1 části Metody - souhrnná tabulka se u metody č. 5 za slovo „triacetát“ doplňují slova „nebo elastolefin“.
6. V příloze č. 1 části Metody - souhrnná tabulka se u metody č. 7 slova „polyester nebo elastomultiester“ nahrazují slovy „polyester, elastomultiester nebo elastolefin“.
7. V příloze č. 1 části Metody - souhrnná tabulka se u metody č. 10 za slovo „chlorovlákna“ doplňují slova „nebo elastolefin“.
8. V příloze č. 1 části Metody - souhrnná tabulka se u metody č. 11 slova „vlna nebo živočišné chlupy“ nahrazují slovy „vlna, zvířecí chlupy nebo elastolefin“.
9. V příloze č. 1 části Metody - souhrnná tabulka se u metody č. 14 slova „chlorovlákna (homopolymery vinylchloridu)“ nahrazují slovy „další stanovená vlákna“, slova „další stanovená vlákna“ slovy „chlorovlákna (homopolymery vinylchloridu) nebo elastolefin“ a slova „koncentrovaná kyselina sírová“ slovy „metoda s koncentrovanou kyselinou sírovou“.
10. V příloze č. 2 v metodě č. 1 bodě 1.1 v písmenu ab) se slova „modalem /22/“ nahrazují slovy „modalovými vlákny /22/“ a slova „a elastomultiesterem /45/.“ nahrazují slovy „ , elastomultiesterem
 
 Nahoru