318/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 318/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „řády“ nahrazuje slovy „stavovskými předpisy“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „a informuje členy Komory a hostující veterinární lékaře (§ 5a) o právních předpisech a stavovských předpisech vztahujících se k výkonu činnosti veterinárního lékaře na území České republiky a o uznávání způsobilosti k výkonu povolání veterinárního lékaře na území České republiky“.
2. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až j), která znějí:
„f) vydává potvrzení o délce členství v Komoře a popřípadě i další osvědčení osvědčující skutečnosti podle tohoto zákona,
g) spolupracuje s komorami veterinárních lékařů nebo obdobnými právnickými osobami v členských státech Evropské unie, konzultuje s nimi svá stanoviska, zejména v případě výskytu pochybnosti o pravosti diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu, jímž příslušná osoba dokládá splnění podmínky předepsané kvalifikace, a informuje je o zjištěných porušeních právních předpisů v oblasti veterinární péče jejich členy,
h) dbá, aby občan členského státu Evropské unie, jenž byl uznán způsobilým k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, si osvojil, případně prohloubil v rozsahu nezbytném pro její řádný výkon na území České republiky, znalost jazyka českého,
i) prověřuje na vyžádání komory veterinárních lékařů nebo obdobné právnické osoby členského státu Evropské unie informace týkající se členů Komory a hostujících veterinárních lékařů, které by mohly mít dopad na zahájení nebo výkon jejich veterinární léčebné a preventivní činnosti v členském státě Evropské unie, a informuje tento orgán o učiněných zjištěních nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy byly příslušné skutečnosti zjištěny, a zároveň o přijatých opatřeních; Komora je povinna zajistit ochranu předávaných osobních údajů,
j) vyřizuje podněty a stížnosti svých členů a rozhoduje o nich, pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, ve lhůtě 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.“.
3. V § 2 odst. 2 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:
„c) vydávat v souladu s právem Evropských společenství1osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti stanovených zvláštním právním předpisem1a(dále jen „osvědčení“); toto osvědčení vydává představenstvo Komory podle schváleného řádu pro udělování osvědčení na základě žádosti, která musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání,


1Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978, která se týká vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o předepsané kvalifikaci ve veterinárním lékařství, včetně opatření k usnadnění účinného výkonu práva zřizování a svobody poskytování služeb.
Směrnice Rady 78/1027/EHS ze dne 18. prosince 1978, která se týká koordinace ustanovení právních a správních předpisů vzhledem k činnosti veterinárních lékařů.
1aZákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
 
 Nahoru