Input:

317/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách Garance

č. 317/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2016,
kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, se mění takto:
1. V § 2 písm. a) se za slovo „kardiovaskulárních“ vkládají slova „a plicních“.
2. V § 2 písm. e) bodu 2 se za slova „děti a dorost“ vkládají slova „a dále ve 30 letech věku“.
3. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který zní:
„6. laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech.“.
4. V § 3 odst. 2 písm. a) body 3 a 4 znějí:
„3. ověření, zda bylo provedeno preventivní vyšetření sluchu, a v případě jeho neprovedení určení dalšího postupu,
4. kontrola preventivního podání vitaminu K a poučení o opakování preventivního podání,“.
5. V § 3 odst. 2 písm. a) se doplňují body 5 až 7, které znějí:
„5. poučení o preventivním podávání vitaminu D,
6. kontrola dotazníku k definici rizika tuberkulózy, a doporučení dalšího postupu podle vyhlášky upravující očkování proti infekčním nemocem,
7. poučení o péči o novorozence a o kojení, případně o umělé mléčné výživě,“.
6. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slova „výživy dítěte,“ vkládá slovo „kontrola“.
7. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova „vyšetření zraku,“ vkládá