Input:

316/2022 Sb., Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření Garance

č. 316/2022 Sb., Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření
VYHLÁŠKA
ze dne 11. října 2022
o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1 a 3, § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3 zákona:
§ 1
Stanovení ochranných pásem
(1)  K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná (dále jen „zdroj”), okres Český Krumlov, katastrální území Frymburk, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.
(2)  Ochranné pásmo I. stupně zahrnuje zdroj a jeho nejbližší okolí. Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Seznam souřadnic (S-JTSK) vymezujících ochranné pásmo I. stupně je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3)  Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně hydraulických poměrů zdroje a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Seznam souřadnic (S-JTSK) vymezujících ochranné pásmo II. stupně je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Vymezení konkrétních ochranných opatření
(1)  V ochranném pásmu I. stupně smějí být prováděny pouze činnosti, které jsou nutné v zájmu ochrany a využívání zdroje. Na území ochranného pásma I. stupně je nepovolaným vstup zakázán.
(2)  V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno
a)  provádět odvodňovací práce, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, včetně úprav koryt povrchových toků,
b)  budovat a provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologických procesů manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, zejména s látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vod, s persistentními sloučeninami, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, s fluoridy, amoniakem a dusitany, biocidními látkami a látkami na ochranu rostlin a lesa a manipulace s látkami ropného původu,
c)  zakládat a provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,
d)  provádět zemní práce porušující zemní pokryv s výjimkou prací souvisejících s těžbou peloidu,
e)  provádět činnosti, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev,
f)  těžit nerostné suroviny včetně těžby rašeliny, která není prohlášena za zdroj,
g)  provádět zemědělskou činnost s výjimkou údržby trvalého travního porostu,
h)  pást hospodářská zvířata,
i)  vyrábět, používat a přepravovat toxické látky,
j)  znečišťovat horninové prostředí včetně kvartérních sedimentů a půdních vrstev vypouštěním odpadních vod do vod podzemních, aplikací