Input:

316/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky Garance

č. 316/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948,
kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 4 a § 9, odst. 1 a 3 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky (dále jen „zákon”):
HLAVA PRVNÍ.
Stanovy Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.
Oddíl I.
Ustanovení základní.
§ 1.
(1)  Firma Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky (dále jen „Ústředí”) zní:
„Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným”.
(2)  Sídlem Ústředí je Praha; Ústředí může zříditi potřebný počet odštěpných závodů.
§ 2.
Ústředí přísluší:
1. výhradní právo vykupovati zemědělské výrobky od pěstitelů a chovatelů, od jiných osob, které jich nabyly od pěstitelů nebo chovatelů ke splnění závazků (propachtovatelů, zaměstnanců, výměnkářů), jakož i od dovozců, a právo je zcizovati na vnitřním trhu,
2. říditi po stránce hospodářské výkup, skladování, opracování, zpracování, oběh a rozdělování zemědělských výrobků v rozsahu a způsobem, které stanoví ministerstvo výživy, pokud jde o krmiva, ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem zemědělství, a pokud jde o osiva, semena, sádě a užitková zvířata, ministerstvo zemědělství,
3. spolupůsobiti při plánování výroby a spotřeby, při tvorbě cen zemědělských výrobků, při plánování a provádění jejich dovozu a vývozu,
4. nakupovati a prodávati na vnitřním trhu potřeby pro provoz a udržování zemědělských závodů, jakož i podniků členů Ústředí v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvy výživy a zemědělství,
5. prováděti výrobní a distribuční činnost v rozsahu vyplývajícím z ustanovení § 11, odst. 1 zákona,
6. vyvíjeti činnost podle pověření uvedeného v § 3, odst. 3 zákona.
§ 3.
Ústředí je povinno vykoupiti nebo zajistiti výkup zemědělských výrobků, na něž se vztahuje jeho působnost, pokud
a)  je zemědělství vyrobí v rámci jednotného hospodářského plánu,
b)  je zemědělci nabídnou Ústředí nebo osobám, které Ústředí výkupem pověří,
c)  množství nabídnuté podle písm. b) odpovídá rozsahem smlouvám o pěstování a dodávce a povinnostem uloženým opatřeními v řízení vyživovacího hospodářství (t. zv. kontingenty),
d)  jsou splněny podmínky stanovené pro jejich dodávku.
Oddíl II.
Členství.
§ 4.
Členy Ústředí se mohou státi družstva, národní podniky, komunální podniky a jiné právnické osoby, jejichž činnost spadá do působnosti Ústředí nebo má k ní vztah.
§ 5.
(1)  Osoby, jež jsou členy útvarů uvedených v § 11, odst. 1, č. 1 až 12 zákona, pokud jsou u nich splněny podmínky uvedené v § 4, nabývají členství bez členské přihlášky dnem, kdy příslušný útvar vplyne do Ústředí. Představenstvo zjistí nejpozději do tří měsíců od tohoto vplynutí, které osoby se takto staly členy Ústředí, a zpraví je o tom; rovněž zpraví členy útvarů uvedených v § 11, odst. 1, č. 1 až 12 zákona, o nichž má za to, že podmínky uvedené v § 4 nesplňují.
(2)  Osoby, jež