315/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. a vyhlášky č. 39/1988 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 315/1990 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 252/1994 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva spojů
ze dne 12. července 1990,
kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. a vyhlášky č. 39/1988 Sb.
Federální ministerstvo spojů stanoví podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:
Čl. I
Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. a vyhlášky č. 39/1988 Sb., se mění takto:
§ 6 včetně nadpisu zní:
㤠6
Osvobození od sazby za používání
(1) Občanům, kteří přihlašují přijímač k evidenci, i těm, kteří jsou již účastníky, je možno na jejich žádost přiznat osvobození od sazby za používání, nepřekračuje-li jejich roční čistý příjem spolu s příjmy ostatních příslušníků domácnosti dvanáctinásobek částky stanovené zvláštním předpisem4jako hranice nízkých důchodů, které
 
 Nahoru