312/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 312/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2015,
kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. l) se slova „p-DDT“ nahrazují slovy „p´-DDT“ a za slovo „tetrachlorethylenu“ se vkládají slova „ , tetrachlormethanu“.
2. V § 12 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:
„(9) Pro látky uvedené pod čísly 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 přílohy č. 6 nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech18musí být dosaženo dobrého chemického stavu povrchových vod u těchto látek do 22. prosince 2021, a to prostřednictvím programů opatření uvedených v plánech povodí.
(10) Pro látky uvedené pod čísly 34 až 45 přílohy č. 6 nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech18musí být dosaženo dobrého chemického stavu povrchových vod u těchto látek do 22. prosince 2027 a zamezeno zhoršení chemického stavu v útvarech povrchových vod, pokud jde o tyto látky, a to prostřednictvím předběžného programu opatření pro tyto látky vypracovaného do 22. prosince 2018 a konečného programu opatření vypracovaného do 22. prosince 2021, který musí být přijat a uskutečněn bezprostředně po tomto dni, avšak nejpozději do 22. prosince 2024.


18Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.“.
3. Příloha č. 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 až 21 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 24/2011 Sb.
Základní obsah národního plánu povodí
Národní plán povodí obsahuje:
1. Všeobecný popis charakteristik části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, zjištěných podle § 8 a 9, který zahrne zejména
1.1. pro povrchové vody
a) mapy mezinárodní oblasti povodí a dílčích povodí,
b) popis a zdůvodnění změny vymezení vodních útvarů,
c) mapy umístění a hranic vodních útvarů,
d) mapy ekoregionů, umoří a typů útvarů povrchové vody,
e) referenční podmínky pro typy útvarů povrchové vody,
f) zdůvodnění vyloučení některé složky kvality z hodnocení ekologického stavu,
g) popis přístupů a metodických postupů použitých pro vymezení mísících zón.
1.2. pro podzemní vody
a) mapy umístění a hranic útvarů podzemní vody,
b) seznam útvarů podzemních vod a souvisejících útvarů povrchových vod, vodních a přímo závislých suchozemských ekosystémů včetně shrnutí informací o vzájemném vztahu,
c) informace o rizikových útvarech podzemních vod, zejména
 
 Nahoru