312/2001 Sb., Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích), ve znění účinném k 1.1.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 312/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. srpna 2001
o státních hranicích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část druhou
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění název zákona a v části první ustanovení hlavy IX
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 8
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje ve věcech státních hranic České republiky (dále jen „státní hranice“)
a) výkon státní správy,
b) práva a povinnosti fyzických osob a právnických osob.
(2) Pokud Parlamentem schválené, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, (dále jen „mezinárodní smlouva“) stanoví něco jiného než tento zákon, použije se mezinárodní smlouva.
§ 2
Základní pojmy
(1) Státní hranice oddělují výsostné území České republiky od území sousedních států jak na zemském povrchu, tak svislým směrem ve vzdušném prostoru i pod zemským povrchem, v nadzemních i podzemních stavbách a zařízeních. Státní hranice jsou stanoveny mezinárodní smlouvou nebo ústavním zákonem. Polohu státních hranic lze určit z hraničního dokumentárního díla nebo z vyznačení průběhu státních hranic v terénu.
(2) Hraniční dokumentární dílo je soubor geodetických a popisných údajů o státních hranicích. Obsah a forma hraničního dokumentárního díla jsou stanoveny mezinárodní smlouvou.
(3) Čáru státních hranic tvoří souvislá množina bodů, které určují průběh státních hranic na zemském povrchu a jejichž polohu lze určit z hraničního dokumentárního díla.
(4) Lomový bod je bodem čáry státních hranic, v němž čára státních hranic mění směr, a jeho polohu lze určit z hraničního dokumentárního díla.
(5) Hraničním vodním tokem je tok, kterým podle mezinárodní smlouvy probíhá v podélném směru čára státních hranic.
(6) Údržbou vyznačení průběhu státních hranic je kontrola správnosti polohy hraničních znaků a obnova jejich stabilizace a nátěrů.
HLAVA II
PRŮBĚH A VYZNAČENÍ STÁTNÍCH HRANIC
§ 3
Průběh a vyznačení státních hranic
(1) Průběh státních hranic musí být zřetelný, jednoznačný a musí být vyznačen hraničními znaky. Poloha hraničních znaků a nevyznačených lomových bodů je určena souřadnicemi uvedenými v hraničním dokumentárním díle.
(2) Hraniční znak je měřickou značkou tvořenou povrchovou stabilizací anebo povrchovou a podzemní stabilizací osazenou centricky nad sebou.
(3) Polohu, tvar a rozměry hraničních znaků, materiál, z něhož jsou zhotoveny, jakož i jejich popis stanoví mezinárodní smlouva.
§ 4
Přímé a nepřímé vyznačení státních hranic
(1) Jestliže státní hranice probíhají
a) po spojnici hraničních znaků nebo po spojnici lomových bodů, jsou vyznačeny přímo,
b) hraničním vodním tokem, hraniční cestou, hraničním příkopem nebo jiným způsobem stanoveným v hraničním dokumentárním díle, který neumožňuje přímé vyznačení, jsou vyznačeny nepřímo.
(2) Při přímém vyznačení jsou hraniční znaky osazeny v čáře státních hranic. Při nepřímém vyznačení jsou hraniční znaky umístěny střídavě nebo v párech po obou stranách čáry státních hranic.
§ 5
Zařízení upozorňující na průběh státních hranic
(1) Zařízením upozorňujícím na průběh státních hranic jsou
a) oválná tabule s vyobrazením velkého státního znaku a modrým nápisem „Česká republika“ na bílém podkladu (dále jen „oválná tabule“),
b) obdélníková tabule s červeným nápisem „POZOR! STÁTNÍ HRANICE“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍ CESTOU“,
 
 Nahoru