Input:

311/2006 Sb., Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění účinném k 1.1.2018 Archiv

č. 311/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/2007 Sb.
(k 11.5.2007)
v § 4 odst. 1 ruší větu druhou a v § 5 odst. 4 vkládá slova
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 2 písm. a) body 1 a 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 10 odst. 6
91/2011 Sb.
(k 21.4.2011)
mění, nové přechodné ustanovení
91/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
nabývá účinnosti § 5 odst. 9 písm. c)
91/2011 Sb.
(k 1.1.2019)
změna nebude provedena; před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz. zák. č. 152/2017 Sb.
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4a odst. 1 a 7, § 9 odst. 9
234/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 2 písm. j), § 7, § 9 a § 11; vkládá § 5a a § 6a až 6p; ruší § 4a a 4b; nová přechodná ustanovení
nález ÚS
130/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část ust. § 6i odst. 1 a ust. § 6i odst. 2
157/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 4 odst. 1, § 6e odst. 2, § 6i, § 6m, § 6n, § 7 odst. 3, § 9 odst. 7; vkládá § 6ia až 6ig, § 6ka; nová přechodná ustanovení
152/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
152/2017 Sb.
(k 18.11.2017)
nabývá účinnosti ustanovení § 6q odst. 2 a 3
152/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 odst. 2, § 5 odst. 7, § 7 odst. 2, § 9 odst. 4, 5 a 14 a § 10 odst. 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot,
b) prodej a výdej pohonných hmot,
c) registraci distributorů pohonných hmot,
d) evidenci čerpacích a dobíjecích stanic pohonných hmot.
(2) Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě1a) nepodnikající fyzické osoby nebo pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva1b) nebo společenství vlastníků jednotek1c) výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství, na dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, které jsou určené pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel. Tento zákon se dále nevztahuje na dobíjení vozidel veřejné hromadné dopravy napájené přímo z trakčního nebo trolejového vedení.
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, směsné palivo a alternativní palivo, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla,
b) alternativním palivem palivo nebo zdroj energie, které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy v dodávkách energie pro dopravu a které mají potenciál přispět k její dekarbonizaci a zvýšit environmentální výkonnost odvětví dopravy; alternativním palivem je zejména biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, syntetické a parafinické palivo, stlačený zemní plyn včetně biomethanu, zkapalněný zemní plyn včetně biomethanu, zkapalněný ropný plyn, elektřina a vodík,
c) vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
d) zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj,
e) elektrickým vozidlem motorové vozidlo s pohonem zahrnujícím alespoň jedno neperiferní elektrické zařízení jako měnič energie s elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet externě,
f) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice“) stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota, s výjimkou elektřiny prodává nebo prodává a vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu, bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie,
g) výdejem bezúplatné přemístění pohonných hmot ze skladovací nádrže zpravidla do palivové nádrže vozidla,
h) provozovatelem čerpací stanice osoba, která je vlastníkem pohonných hmot prodávaných nebo prodávaných a vydávaných na čerpací stanici; pokud vlastník čerpací stanice