310/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 310/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zákon upravuje“ nahrazují slovy „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a upravuje“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Text s významem pro EHP).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/103/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (Text s významem pro EHP).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 2 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Osobní loď je námořní plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících. Za cestujícího se považuje každá přepravovaná osoba s výjimkou velitele lodi, ostatních členů posádky lodi a dítěte mladšího 1 roku.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.
3. V § 3, § 44 odst. 2 a § 84 odst. 1 a 2 se slova „a spojů“ zrušují.
4. V § 4 odst. 3 větě druhé se slova „platit roční“ nahrazují slovem „uhradit“.
5. V § 4 odst. 4 větě první se slovo „ročního“ zrušuje, za slova „v závislosti“ se vkládají slova „na době trvání práva plout pod státní vlajkou České republiky,“ a slovo „na“ se zrušuje.
6. V § 4 odst. 4 větě druhé se slovo „Způsob“ nahrazuje slovy „Výši poplatku a způsob“.
7. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) osobní lodě.“.
8. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Provozovatelem námořního plavidla je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie nebo právnická osoba se sídlem nebo organizační složkou na území České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a která vlastním jménem provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou České republiky a je současně vlastníkem námořního plavidla anebo je vlastníkem námořního plavidla zmocněna k provozování námořního plavidla vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.“.
9. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:
„(3) Za občana jiného členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje též fyzická osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby na území České republiky3a.


3a§ 69a a 70 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).“.

Dosavadní
 
 Nahoru