Input:

31/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb. Garance

č. 31/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. ledna 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.
Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2013 Sb. a zákona č. 383/2022 Sb., k provedení § 6 odst. 2, § 8a odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 2 až 4 a § 9:
Čl. I
Nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb., se mění takto:
1. V názvu nařízení se za slovo „přepravu,” vkládá slovo „a” a slova „ , a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu” se zrušují.
2. § 3 zní:
㤠3
(1)  Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na základě povolení stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení.
(2)  Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na základě povolení k vývozu stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení.”.
3. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
㤠3a
Údaje požadované k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení.”.
4. Přílohy č. 4 a 5 znějí:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.
Údaje o využívání povolení
a)  evidenční číslo povolení,
b)  kalendářní rok a pololetí, za které je informace podávána,
c)  specifikace stanoveného výrobku,
d)  využité množství a měrná jednotka,
e)  využitá hodnota v Kč,
f)  kurzový rozdíl, pokud ve sledovaném období bylo povolení využíváno a hodnota se liší v důsledku změny kurzu jiné měny než v době vydání licence,
g)  případné poznámky k realizovanému obchodu se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru a
h)  datum zpracování informace.
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.
Údaje o využívání povolení k vývozu
a)  evidenční číslo povolení k vývozu,
b)  kalendářní rok a pololetí, za které je informace podávána,
c)  název určeného výrobku,
d)  obchodní