31/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 31/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2019 bylo v Praze podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska.
Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 16 dnem podpisu.
České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Ujednání o kulturní spolupráci
mezi Ministerstvem kultury České republiky
a
Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska, dále jen „Strany“,
berouce v úvahu Dohodu o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky, podepsanou v Praze dne 25. dubna 1973,
vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

  
I. VÝMĚNY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ
Článek 1
Strany budou podporovat výměnu informací, zkušeností a podkladů v oblasti kultury a umění za účelem zvýšení znalostí a porozumění o druhé zemi.
  
Článek 2
Strany budou podporovat výměnu kulturních delegací, včetně úředníků a pracovníků v oblasti kultury, účinkujících, umělců a expertů na dobu nepřesahující pět dnů během jednoho kalendářního roku.
  
Článek 3
Strany budou podporovat výměnu výstav, jejichž podmínky realizace budou dojednány mezi pořádajícími institucemi.
  
Článek 4
Strany budou podporovat účast svých uměleckých skupin a souborů na mezinárodních kulturních festivalech a přehlídkách pořádaných v obou zemích, a to v souladu s podmínkami danými organizátory akce.
  
Článek 5
Strany budou podporovat výměnu pracovníků knihoven za účelem získávání technologických informací o moderních způsobech uchování kulturního dědictví a jeho Zpřístupnění.
  
Článek 6
Strany budou vyhledávat možnosti spolupráce na vydavatelském trhu a podporovat druhou Stranu prostřednictvím knižních výstav, přednášek a konferencí, stejně jako budou vzájemně podporovat překlady svých národních literatur a odborných textů (zejména z oblasti společenských věd).
  
Článek 7
Strany budou podporovat účast filmových tvůrců na mezinárodních filmových festivalech pořádaných ve svých zemích.
  
Článek 8
Strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany a zachovávání kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků států obou Stran.
Strany se zavazují, že v případech zápůjček kulturních statků přijmou v souladu s právním řádem svých států opatření bránící zabavení majetku státu, který je součástí jeho kulturního dědictví nebo součástí jeho archívů a není nabízen nebo určen k prodeji či který je součástí výstavy předmětů vědeckého, kulturního nebo historického významu a není nabízen nebo určen k prodeji.
  
Článek 9
Strany budou podle svých možností a na základě oboustranného zájmu podporovat zejména spolupráci mezi jimi řízenými organizacemi a institucemi, a to prostřednictvím:
a) spolupráce divadel, literárních, uměleckých a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění a tradiční
 
 Nahoru