Input:

R 31/1967; Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Řízení před soudem Garance

č. 31/1967 Sb. rozh.
Hmotneprávne dôvody neplatnosti, ktoré nedovoľujú schválenie zmieru, pretože je v rozpore s právnymi predpismi, alebo záujmom spoločnosti a ktoré by mohli byť uplatnené žalobou o zrušenie uznesenia o schválení zmieru podľa § 99 ods. 3 o. s. p., možno uplatňovať aj v odvolaní proti uzneseniu o schválení zmieru.
Ak sa bývalí manželia pri rozdelení majetku tvoriaceho zákonné majetkové spoločenstvo dohodli tak, že sa vzdávajú vlastníckeho práva k domku, ktorý bol ich spoločným majetkom, išlo v podstate o prevod nehnuteľnosti na základe daru. Pri prijatí ponúky daru maloleté deti musia byť zastúpené zvláštnym opatrovníkom a takýto právny úkon vyžaduje schválenie opatrovnickým súdom.
K zákonným predpokladom platného darovania maloletým, ako i k tomu či zmierom sú riešené medzi účastníkmi sporné otázky tak, aby nedochádzalo k ďalším sporom medzi nimi, je potrebné prihliadnúť pri úvahe súdu o schválení zmieru.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. 11. 1966, 4 Cz 88/66.)
Okresný súd v Žiari nad Hronom spojil na spoločné prejednanie dve právne veci vedené pod sp. zn. 5 C 151/62 a 5 C 101/63 s tým, že budú ďalej vedené pod sp. zn. 5 C 101/63.
V prvej z týchto vecí sa navrhovateľka M. J. neskôr vydatá H. domáhala návrhom rozdelenie majetku tvoriaceho zákonné majetkové spoločenstvo manželov, ktorý spoločne s odporcom nadobudli za trvania ich manželstva, uzavretého v r. 1948 a rozvedeného v r. 1962. Ako spoločný majetok manželov uvádzala v návrhu rodinný domok č. 56 v Ž., ďalej nábytkové zariadenie do spálne, kuchynský nábytok a diváň, pričom navrhovala, aby bolo rozhodnuté, že rodinný domček a nábytkové zariadenie do spálne pripadne jej, zatiaľ čo kuchynské zariadenie a diváň odporcovi. V uvádzanej druhej právnej veci sa F. J. naproti tomu domáhal, aby M. J. (neskôr vydatá H.ä bola uznaná povinnou zaplatiť mu 17 500 Kčs a to z toho dôvodu, že za trvania manželstva investoval do domu č. 21, ktorého je M. H. spoluvlastníčkou, celkom 20 000 Kčs, pričom žalobný nárok znižuje na 17 500 Kčs, nakoľko v tomto dome po niekoľko rokov s rodinou býval.
V priebehu konania sa F. J. vyjadroval k návrhu na zrušenie zákonného majetkového spoločenstva účastníkov a na rozdelenie spoločného majetku iba v tom zmysle, že navrhuje zamietnúť návrh navrhovateľky na prikázanie domu do jej vlastníctva, a to preto, že navrhovateľka sa údajne na stavbe domu nijako nepodielala, ostatne nebola ani zamestnaná, takže na stavbu peniaze nedávala, pri stavbe domu robila len prekážky a má teda za to, že jej žiaden podiel na tomto dome nepatrí. M. H. sa v priebehu konania nevyjadrovala (a nebola tiež súdom vypočutá) k uplatneniu nároku F. J. na zaplatenie 17 500 Kčs.
Po vykonaní znaleckého posudku o hodnote domu č. 56 v Ž. uzavreli potom účastníci v konaní zmier, podľa ktorého sa obaja vzdavajú svojích vlastníckych podielov na dome č. 56 v Ž., a to v prospech dvoch maloletých detí z ich manželstva s tým, že uzavretím tohoto zmieru pokladajú svoje nároky z bezpodielového spoluvlastníctva manželov za vyrovnané.
Okresný súd v Žiari nad Hronom zmier 20. 4. 1965 schválil, a to len so všeobecným odôvodnením, že sa neprieči právnym