Input:

R 31/1962; Výživné dětí Garance

č. 31/1962 Sb. rozh.
Důvodem snížení výživného není krátkodobý pobyt dítěte u rodiče, jemuž dítě nebylo svěřeno do výživy a výchovy.
(Rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 1 z 5. prosince 1961, 4 P 504/60)
Otec nezletilce, svěřeného do výživy a výchovy matky, se domáhal snížení výživného určeného mu částkou 500,- Kčs měsíčně, a to z toho důvodu, že každoročně v době své dovolené má dítě po dobu týdnů ve své výživě a nadto, že mu v tu dobu poskytuje i vybavení (šatstvo, prádlo).
Obvodní soud pro Prahu 1 návrh otce na snížení výživného zamítl.
Odůvodnění:
Určené výživné slouží k úhradě všech potřeb dítěte, jež musí být plynule uhrazovány v celém roce. Výživné není tedy určeno jen pro opatřování potravin pro dítě, ale také pro jeho ošacování, pro nákup školních potřeb (pokud nejsou hrazeny státem), ke krytí jeho potřeb kulturních, sportovních a vůbec k úhradě všech osobních potřeb dítěte.
Příspěvek na výživné se platí měsíčně předem (§ 307 o. s. ř.) a jeho snížení vyžaduje podle § 41 zák. o právu rod. splnění určitých zákonných předpokladů, tj. změnou poměrů oproti stavu, kdy došlo k poslední úpravě. Takovou změnou je zejména změna v potřebách dítěte, nastalá věkem, zdravotním stavem nebo jinými okolnostmi, změna v rodinných poměrech dítěte nebo