Input:

č. 31/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 31/1961 Sb. rozh. tr.
Jestliže byly zjištěny podmínky, na něž trestní zákon (§ 211) váže beztrestnost pachatele, pak má místo ustanovení § 242 písm. e) tr. ř., podle něhož v případě zániku trestnosti činu nutno obžalovaného zprostit obžaloby.
Ustanovení § 245 tr. ř., jež zmocňuje soud k zastavení trestního stíhání během hlavního líčení, lze užít jen za okolností uvedených v § 6 a v § 192 odst. 2 tr. ř., nikoliv též v jiném případě.
Jde o překročení obžaloby, jestliže soud uzná obžalovaného vinným pokračujícím trestným činem spáchaným i po podání obžaloby anebo po dnu uvedeném jako konečný v žalobním návrhu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 28. října 1960 - 14 To 123/60)
Okresní soud v Uherském Hradišti uznal obžalovaného H. vinným, že v době od 13. 8. 1959 do 2. 2. 1960 a od poloviny června 1960 do 30. 8. 1960 v Uherském Hradišti a Popovicích nebyl v řádném pracovním poměru a potřeby k obživě si opatřoval příležitostnou a nekontrolovatelnou prací, čímž spáchal trestný čin příživnictví podle § 188a tr. zák. a odsoudil ho k trestu odnětí svobody na dobu jednoho roku nepodmíněn.
Naproti tomu obžalovaného zprostil podle § 242 písm. a) tr. ř. obžaloby, že během roku 1959 v Uherském Hradišti vylákal pod různými nepravdivými záminkami peněžité částky a různé předměty, které slíbil vrátit, do dnešního dne však tak neučinil, a tím spoluobčana poškodil celkem o částku 1525 Kčs, čímž prý spáchal trestný čin podvodu podle § 249 odst. 1 písm. a) tr. zák.
V řízení o obžalobě, že obžalovaný od srpna 1959 do dubna 1960 v Uherském Hradišti jako otec nezletilých Jiřiny a Jana O. nepřispívá soudem stanovenou částkou 160 Kčs měsíčně na jejich výživu a jako otec nezl. Marie a Jana H. nepřispívá soudem stanovenou částkou 100 Kčs měsíčně na jejich výživu a své zákonné povinnosti vyživovací se vyhýbá tím, že nikde nepracuje a celkem za uvedenou dobu dluží na výživném pro nezl. děti O. částku 1440 Kčs a pro děti H. částku 900 Kčs, a že tedy se vyhýbal plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného, zastavil trestní stíhání podle § 211 tr. zák.
Krajský soud podle § 282 odst. 1, písm. a), b) tr. ř. k odvolání obžalovaného napadený rozsudek zrušil v odsuzující části a ve výroku, jímž bylo zastaveno trestní stíhání obžalovaného pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 210 odst. 2 tr. zák.
Obžalovaného uznal vinným trestným činem příživnictví podle § 188a tr. zák. spáchaným v době od 13. 8. do 15. 10. 1959 a od 13. 11. 1959 do 2. 2. 1960 a odsoudil ho podle téhož zákonného ustanovení k trestu 1 (jednoho) roku odnětí svobody nepodmíněně.
Naproti tomu obžalovaného zprostil podle § 242 písm. e) obžaloby pro dvojnásobný trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 210 odst. 2 tr. zák.
Zprošťující část rozsudku prvé stolice ponechal nezměněnou.
Z odůvodnění:
Odvolací soud po přezkoumání rozhodnutí prvé stolice z hledisek § 283 tr. ř. shledal, že zprošťující část rozsudku odpovídá výsledkům dokazování. V tomto směru nebyl rozsudek prvého soudu rozhodnutím odvolacího soudu dotčen.
Okresní soud však nepostupoval přesně, pokud výrokem rozsudku zastavil trestní stíhání obžalovaného vedené pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 210 odst. 2 tr.