Input:

31/1960 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává letecký přepravní řád, platné do 28.3.1966 Archiv

č. 31/1960 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává letecký přepravní řád, platné do 28.3.1966
[zrušeno č. 17/1966 Sb.]
Vyhláška
ministerstva dopravy
ze dne 15. března 1960,
kterou se vydává letecký přepravní řád
Ministerstvo dopravy vydává podle § 55 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (leteckého zákona) tento
Letecký přepravní řád
ČÁST I
Všeobecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Letecký přepravní řád se vztahuje ne veškerou vnitrostátní a mezinárodní leteckou přepravu cestujících, zavazadel a zboží, včetně služeb s ní souvisících, provozovanou Československými aeroliniemi (dále jen „dopravce“).
§ 2
Činnost dopravce
(1) Dopravce je povinen provádět v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství pravidelnou leteckou přepravu podle letových řádů a nepravidelnou leteckou přepravu na základě ujednání.
(2) Dopravce je též oprávněn obstarávat pozemní přepravu cestujících, zavazadel a zboží na letiště a z letišť nebo z jiných míst přistání, jakož i organizovat dodávání zavazadel a zboží až k příjemci.
(3) Dopravce vykonává též činnost vyplývající z generálního zastoupení zahraničních leteckých dopravců v ČSR, zejména přijímá k přepravě po jejich liniích cestující, zavazadla a zboží.
(4) V mezinárodní letecké přepravě se dopravce může dát zastoupit jiným leteckým dopravcem.
§ 3
Přijetí k přepravě
Cestující, zavazadla a zboží přijímá dopravce k přepravě v provozovnách na letištích a v dopravních kancelářích.
§ 4
Podrobné přepravní podmínky
Podrobná ustanovení o letecké přepravě cestujících, zavazadel a zboží obsahují podrobné přepravní podmínky vydané dopravcem se souhlasem ministerstva dopravy.1)
ČÁST II
Letecká přeprava cestujících a zavazadel
§ 5
Uspořádání přepravy
Přeprava cestujících a zavazadel je prováděna buď podle vyhlášených letových řádů (letecká přeprava pravidelná) nebo podle ujednání (letecká přeprava nepravidelná).
§ 6
Letenky
(1) Každý cestující je povinen opatřit si letenku nejpozději před nastoupením cesty; dopravce je povinen každému cestujícímu vydat letenku po plném zaplacení jízdného. Dopravce má právo odmítnout přepravu osoby, která nemá platnou letenku.
(2) Zní-li letenka na jméno cestujícího, je nepřenosná.
§ 7
Nárok na leteckou přepravu
(1) Cestující má zajištěno právo na místo v letadle pro určitý let, jestliže mu byla vydána letenka na tento let a potvrzeno zajištění místa.
(2) Jestliže cestující nepoužije místo, které pro něho bylo v letadle zajištěno, vrátí mu dopravce jízdné nebo jeho část za podmínek, které stanoví podrobné přepravní podmínky.
(3) Pro leteckou přepravu dětí mohou být stanoveny zvláštní podmínky, pokud jde o doprovod dětí dospělou osobou, jízdné a nárok na přepravu zavazadel.
(4) Z letecké přepravy jsou vyloučeny osoby stižené přenosnou nemocí, která podléhá povinnému hlášení.
(5) Dopravce může odmítnout přepravu cestujícího nebo cestujícího z přepravy vyloučit:
a) vyžadují-li to předpisy o provádění letů,
b) v zájmu bezpečnosti dopravy nebo veřejného pořádku, popřípadě pro jiné důvody, pro které by mohl cestující ostatním být na obtíž nebo ohrozit jejich bezpečnost.
Dopravce může