Input:

31/1960 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává letecký přepravní řád, platné do 28.3.1966 Archiv

č. 31/1960 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává letecký přepravní řád, platné do 28.3.1966
Vyhláška
ministerstva dopravy
ze dne 15. března 1960,
kterou se vydává letecký přepravní řád
Ministerstvo dopravy vydává podle § 55 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (leteckého zákona) tento
Letecký přepravní řád
ČÁST I
Všeobecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Letecký přepravní řád se vztahuje ne veškerou vnitrostátní a mezinárodní leteckou přepravu cestujících, zavazadel a zboží, včetně služeb s ní souvisících, provozovanou Československými aeroliniemi (dále jen „dopravce”).
§ 2
Činnost dopravce
(1)  Dopravce je povinen provádět v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství pravidelnou leteckou přepravu podle letových řádů a nepravidelnou leteckou přepravu na základě ujednání.
(2)  Dopravce je též oprávněn obstarávat pozemní přepravu cestujících, zavazadel a zboží na letiště a z letišť nebo z jiných míst přistání, jakož i organizovat dodávání zavazadel a zboží až k příjemci.
(3)  Dopravce vykonává též činnost vyplývající z generálního zastoupení zahraničních leteckých dopravců v ČSR, zejména přijímá k přepravě po jejich liniích cestující, zavazadla a zboží.
(4)  V mezinárodní letecké přepravě se dopravce může dát zastoupit jiným leteckým dopravcem.
§ 3
Přijetí k přepravě
Cestující, zavazadla a zboží přijímá dopravce k přepravě v provozovnách na letištích a v dopravních kancelářích.
§ 4
Podrobné přepravní podmínky
Podrobná ustanovení o letecké přepravě cestujících, zavazadel a zboží obsahují podrobné přepravní podmínky vydané dopravcem se souhlasem ministerstva dopravy.1)
ČÁST II
Letecká přeprava cestujících a zavazadel
§ 5
Uspořádání přepravy
Přeprava cestujících a zavazadel je prováděna buď podle vyhlášených letových řádů (letecká přeprava pravidelná) nebo podle ujednání (letecká přeprava nepravidelná).
§ 6
Letenky
(1)  Každý cestující je povinen opatřit si letenku nejpozději před nastoupením cesty; dopravce je povinen každému cestujícímu vydat letenku po plném zaplacení jízdného. Dopravce má právo odmítnout přepravu osoby, která nemá platnou letenku.
(2)  Zní-li letenka na jméno cestujícího, je nepřenosná.
§ 7
Nárok na leteckou přepravu
(1)  Cestující má zajištěno právo na místo v letadle pro určitý let, jestliže mu byla vydána letenka na tento let a potvrzeno zajištění místa.
(2)  Jestliže cestující nepoužije místo, které pro něho bylo v letadle zajištěno, vrátí mu dopravce jízdné nebo jeho část za podmínek, které stanoví podrobné přepravní podmínky.
(3)  Pro leteckou přepravu dětí mohou být stanoveny zvláštní podmínky, pokud jde o doprovod dětí dospělou osobou, jízdné a nárok na přepravu zavazadel.
(4)  Z letecké přepravy jsou vyloučeny osoby stižené přenosnou nemocí, která podléhá povinnému hlášení.
(5)  Dopravce může odmítnout přepravu cestujícího nebo cestujícího z přepravy vyloučit:
a)  vyžadují-li to předpisy o provádění letů,
b)  v zájmu bezpečnosti dopravy nebo veřejného pořádku, popřípadě pro jiné důvody, pro které by mohl cestující ostatním být na obtíž nebo ohrozit jejich bezpečnost.
Dopravce může stanovit v tomto