Input:

31/1958 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev Garance

č. 31/1958 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 29. května 1958
o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. 1
Vládní nařízení č. 36/1955 Sb., kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 se mění a doplňují odstavce 2 a 3 a připojuje se další odstavec:
„(2) Úprava se nevztahuje na peněžité závazky, které nevznikly v souvislosti s provozem zemědělského hospodářství nebo živnostenského podniku, vnesených do jednotného zemědělského družstva. Úprava se dále nevztahuje na peněžité závazky vzniklé po 1. lednu 1958.
(3) Placení a úrokování peněžitých závazků vzniklých před 1. lednem 1954 se odkládá po dobu trvání členství dlužníka v jednotném zemědělském družstvu. To platí i o nedoplatcích na dědické dani a s ní souvisícím nemovitostním poplatku, i pokud bylo dědictví nabyto po tomto dni, jakož i o peněžitých závazcích vzniklých z úvěru podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb., i když vznikly po 1. lednu 1954.
(4) Placení a úrokování peněžitých závazků vzniklých v době do 1. ledna 1958, s výjimkou peněžitých závazků uvedených v odstavci 3 druhé větě, se odkládá do konce roku, v němž dlužník vstoupil do jednotného zemědělského družstva, a dále po tři roky počínajíc rokem následujícím po vstupu dlužníka do družstva, nejméně však do 31. prosince 1960.“
2. Ustanovení § 3 se mění a doplňuje takto:
㤠3
(1) Odklad placení a úrokování se vztahuje jak na placení nezaplacených peněžitých závazků splatných přede dnem 1. ledna 1958, tak na peněžité závazky budoucně splatné a vztahuje se i na placení dlužných splátek a úroků, které dospěly před 1. lednem 1958.
(2) Dnem vstupu dlužníka do jednotného zemědělského družstva, nejdříve dnem 1. ledna 1955, zaniká povinnost dlužníka k placení úroků z peněžitých závazků uvedených v odstavci 1 a připadajících na dobu trvání odkladu jejich placení a úrokování uvedenou v § 2 odst. 3 a 4.“
3. Ustanovení § 9 odst. 1 se mění takto:
„(1) Dnem 1. ledna 1955, popřípadě ode dne pozdějšího