Input:

č. 31/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 31/1958 Sb. rozh. obč.
Ustanovenie § 543 obč. zák. nevyžaduje, aby svedkovia podpísali osobitnú svedeckú doložku, v ktorej by bylo potvrdené, že doručiteľ pred svedkami výslovne prejavil, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu; stačí, že svedkovia listinu podpíšu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. decembra 1957, Cz 735/57.)
Poručiteľka Anna M., ktorá zomrela 25. augusta 1955 zanechala dva testamenty. V závete z 10. marca 1955 zanechala dom s celým zariadením i pozemkom synovi Františkovi O. a v závete z 12. augusta 1955 zriadila manželovi Vojtechovi M. doživotné právo na celý svoj majetok.
Štátne notárstvo vo Vrábľoch v zápisnici o pojednávaní zistilo, že závet z 10. marca 1955 je neplatný podľa § 543 obč. zák., lebo neobsahuje výslovný prejav poručiteľky, že listina obsahuje jej poslednú vôľu a závet z 12. augusta 1955 preto, lebo obmedzuje vlastnícke právo závetného dediča Františka O. Uznesením z 29. novembra 1955 potvrdilo nadobudnutie dedičstva synom poručiteľky Jozefovi, Jánovi a Františkovi O. a manželovi Vojtechovi M. ako zákonným dedičom.
V ďalšom uznesení z 23. mája 1957 štátne notárstvo potvrdilo čo do dodatočne zistenej nehnuteľnosti poručiteľky nedobudnutie dedičstva jej spomenutým trom synom.
Krajský súd v Nitre toto posledne uvedené uznesenie potvrdil.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedenými uzneseniami Štátneho notárstva vo Vrábľoch a ako aj uvedeným uznesením Krajského súdu v Nitre bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Závet z 10. marca 1957 je podľa obsahu spisov cudzou rukou písaný závet, ktorý poručiteľka sama podpísala. Pre platnosť takéhoto závetu sa podľa § 543 občianskeho zákonníka vyžaduje, aby ho poručiteľka vlastnoručné podpísala a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejavila, že listina obsahuje jej poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na listine podpísať.
Prejav poručiteľa, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu, nepatrí k vlastnému prejavu jeho poslednej vôle. Nie je prejavom úkonným, ale je len potvrdením istej skutočnosti, totiž, že listina predložená svedkom obsahuje jeho poslednú vôľu. Patrí teda tento prejav len k širšiemu obsahu testovacieho aktu a dôjde k nemu poprípade až po tom, keď poručiteľ listinu už podpísal a tým, pokiaľ ide o neho, dokončil a uzavrel. Poručiteľ podľa § 543 občianskeho zákonníka nemusí pre platnosť závetu oznámiť svedkom aj vlastný obsah svojej poslednej vôle, ale má len predložiť, označiť, alebo ukázať svedkom listinu a preto je potrebný jeho