Input:

č. 31/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 31/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Nedbalostí, jakou má na mysli ustanovení § 2 odst. 2 věta druhá zák. č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky, je jen nedbalost spočívající v porušení nějakého obecně platného předpisu nebo alespoň v jednání či opomenutí, které podle obecných zkušeností v automobilovém provozu by bylo třeba pokládat za nedbalé a se kterým by bylo zmocnění se auta třetí osobou v příčinné souvislosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 1. srpna 1956, 4 Co 754/56.)
Žalobkyně byla těžce zraněna autem žalované Československé státní automobilové dopravy, který řídil druhý žalovaný František R.
Lidový soud v Lanškrouně vyhověl částečně žalobě proti oběma žalovaným a neuznal důvodnou námitku ČSAD, že za nehodu neodpovídá, ježto zavinil ji druhý žalovaný František R., který se auta svémocně zmocnil, ač auto bylo v obci D. T. řádným způsobem garážováno stranou od silnice a proti zneužití cizí osobou uzamčeno, neboť vozidlo zaměstnanec ČSAD uzavřel tak, že zavřel okna u auta, levé dveře uzamkl pojistkou a předtím zasunul převodovou páku na první převodový stupeň, aby vozidlo nemohlo sjet, při čemž uzavřel i dveře kabiny klíčkem, který si vzal s sebou.
Krajský soud vyhověl odvolání žalované ČSAD a žalobu proti ní v celém rozsahu zamítl.
Odůvodnění!
Odvolání žalované ČSAD dovozuje, že je pochybený názor lidového soudu, jako by se její řidič P dopustil nějaké nedbalosti, když na veřejně přístupném místě v obci D. T. odstavené nákladní auto, jinak technicky proti zneužití zajištěné, ponechal bez dozoru, a že proto odvolatelka jako provozovatelka auta je spoluodpovědna za škodu, kterou autem způsobil žalobkyni žalovaný František R., který se předtím odstaveného auta protiprávně zmocnil.
Jde tedy o to, zda se řidič ČSAD dopustil garážováním vozidla na veřejně přístupném místě a jeho nestřežením nedbalosti, která by měla za následek spoluodpovědnost ČSAD jako provozovatelky auta za škodu, kterou autem způsobil žalovaný František R. (§ 2 odst. 2 věta druhá zák. č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky).
Lidový soud odpověděl na tuto otázku kladně, vycházeje přitom z posudku znalce automobilismu, který se jednoznačně vyslovil tak, že se řidič ČSAD svým jednáním nedbalosti dopustil. Nadto projevil znalec názor, že ČSAD nese spoluodpovědnost na vzniklé škodě i proto, že její orgány nekontrolovaly, kde a jak řidič s autem garážoval.
Se závěry znalce, které lidový soud převzal, nelze souhlasit, neboť jednak nemají opory v žádném právním (pořádkovém) předpise, jednak jejich uplatnění v praxi bylo by v mnohých případech zcela neproveditelné a způsobovalo by v provozu motorových vozidel závažné obtíže.
Jak sám lidový soud uvedl, není výslovného předpisu o tom, že by vozidla musela být garážována jen v uzamčených garážích anebo alespoň mimo veřejně přístupná místa, a že by při stání na veřejných místech musela být střežena. Ustanovení § 24 vyhl. č. 196/ 1953 Ú. 1., o provozu na silnicích, a z něho vycházející čl. 9 odst. 12 „Pracovních směrnic pro řidiče z povolání ČSAD“, uvádějí pouze způsob technického zajištění odstavného vozidla proti samovolnému pohybu nebo zneužití třetí osobou; o