Input:

č. 31/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 31/1955 Sb. rozh. tr.
Pre správne posúdenie otázky, či bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1, 3 tr. zák. alebo podľa § 220 tr. zák., je rozhodná forma zavinenia vzťahujúca sa k následku, akým je ťažká ujma na zdraví.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 14. januára 1955, 2 Tz 168/5)
Obvinený pri sobáši v stave čiastočnej podnapilosti pristúpil k P, ktorý sa bil s priateľom obvineného, a bodol P otvoreným vreckovým nožom. Tým utrpel P poranenie ľavej ľadviny, ktoré urologická klinika označila za ťažké poranenie, ktoré možno považovať za úraz životu nebezpečný, ktorý môže zanechať trvalé zníženie činnosti ľavej ľadviny, poprípade mať za následok stratu tohoto orgánu.
Ľudový súd v Košiciach uznal obvineného vinným trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1, 3 tr. zák.
Krajský súd v Košiciach zamietol odvolanie obvineného.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor, zrušil rozsudok ľudového súdu a v dôsledku toho aj rozsudok krajského súdu a ľudovému súdu nariadil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej generálny prokurátor namieta, že ľudový súd vyvodil závery pre zavinenie obviněného z nedostatočne zistených skutkovýclr okolností, je dôvodná.
Správna kvalifikácia trestných činov je jednou zo základných požiadaviek socialistickej zákonnosti. Aby rozhodnutie súdu bolo presvedčivé a aby pôsobilo výchovne ako na páchateľa tak aj na ostatnú verejnosť, musí sa zakladať na podrobnom zistení všetkých skutkových okolností, ktoré možno zistiť. Len po podrobnom zistení a objasnení všetkých takýchto okolností môže súd správne konanie obvineného kvalifikovať a tak rozhodnúť spravodlive a presne dodržiavať trestný zákon.
Zo zistení, ktoré vykonal ľudový súd a ktoré sú obsiahnuté v spise vyplýva, že poškodenému P bolo spôsobené ťažké poranenie ľavej ľadviny, ktoré možno považovať za úraz nebezpečný životu. Poranenie môže zanechať trvalé zníženie činnosti ľavej ľadviny, poprípade priviesť úplnú stratu tohoto orgánu.
Podľa zistenia, ktoré vykonal ľudový súd, spôsobil obvinený poškodenému P ťažkú ujmu na zdraví, nesprávne pravda v zmysle § 75 ods. 15 písm. c) tr. zák. ako ochromenie údu, lebo ľadvinu treba pokladať za dôležitý orgán a jej poškodenie je preto poškodením dôležitého orgánu v zmysle § 75 ods. 13 písm. e) tr. zák. Pre správne posúdenie otázky, či bol konaním obvineného spáchaný trestný čin ublížena na zdraví podľa § 219 ods. 1, 3 tr. zák. alebo podľa § 220 tr. zák. je rozhodná forma zavinenia páchateľa vzťahujúca sa k následku, akým je ťažká ujma na zdraví.
Ľudový súd podklad pre určenie zavinenia v naznačenom zmysle bližšie nezisťoval a vqgsvojom rozsudku len uviedol, že obvinený naplnil skutkovú podstatu trestného činu podľa § 219 ods. 1, 5 tr. zák., lebo ublíženie na zdraví a aj úmysel bol mu jasne preukázaný, neuviedol však čím a aký úmysel inu bol preukázaný. Ďalej uvádza ľudový súd, že obvinený