Input:

31/1950 Sb., Zákon o Státní bance československé, platné do 9.11.1965 Archiv

č. 31/1950 Sb., Zákon o Státní bance československé, platné do 9.11.1965
ZÁKON
ze dne 9. března 1950
o Státní bance československé.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Účel banky a její organisace.
§ 1.
Aby bylo zabezpečeno plnění všech úkolů, které se týkají měny a peněžnictví a nejsou obstarávány přímo jinými státními orgány, a aby tyto úkoly byly plněny v souladu s hospodářským plánováním, zřizuje se Státní banka československá (dále „banka”).
§ 2.
(1)  Banka převezme veškerá práva a závazky
1.  Národní banky Československé,
2.  Živnostenské banky, národního podniku,
3.  Slovenské Tatra banky, národního podniku,
4.  Poštovní spořitelny, národního podniku, postupně podle pokynů ministerstva financí.
(2)  Ústavy uvedené v odstavci 1 ukončí svou činnost převodem práv a závazků na banku a zaniknou dnem, který stanoví ministr financí vyhláškou ve Sbírce zákonů.
§ 3.
(1)  Banka je státním ústavem; je právnickou osobou. Neručí za závazky státu, leč by výslovně takovou záruku převzala.
(2)  Označení banky je „Státní banka československá”.
(3)  Sídlo banky jest v Praze.
(4)  Banka požívá právní ochrany, která přísluší národním podnikům.
§ 4.
(1)  Banka vykonává svou činnost ústředím v Praze, oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě a pobočkami; úkoly poboček může pověřit i jiné peněžní ústavy.
(2)  Banka upraví své rozčlenění organisačními pravidly, která schvaluje ministr financí.
Oddíl II.
Působnost banky.
§ 5.
Banka sestavuje a předkládá ministru financí návrhy úvěrového, pokladního a emisního plánu a návrh plánu platební bilance.
§ 6.
Banka má výhradní právo vydávati bankovky a řídí oběh platidel.
§ 7.
(1)  Banka zejména
a)  přijímá peněžní vklady na běžné a šekové účty a na vkladní knížky, je celostátním peněžním ústředím, poskytuje přímý krátkodobý úvěr hospodářství, kontroluje podle směrnic vydaných pro kontrolu hospodářského plánu používání peněžních prostředků v hospodářství, poskytuje úvěr peněžním ústavům a kontroluje jejich úvěrovou činnost podle pokynů ministerstva financí,
b)  vykonává pokladní službu pro stát,
c)  jest ústředím bezhotovostního platebního styku,
d)  nakupuje a prodává cenné papíry a je depositním ústředím,
e)  obstarává umístění cenných papírů, vydávaných státem,
f)  provádí platební styk s cizinou včetně poštovních převodů a jest oprávněna uzavírati a poskytovati úvěry a přejímati záruky v cizině,
g)  obchoduje s drahými kovy a cizozemskými platebními prostředky,
h)  tiskne ve vlastní tiskárně platidla a cenné papíry i pro jiného.
(2)  Banka provozuje peněžní obchody podle pravidel, která vydá se souhlasem ministra financí.
(3)  Banka pečuje o to, aby její zásoba drahých kovů a cizozemských platebních prostředků odpovídala potřebám platební bilance, kontroluje platební styk s cizinou a může podle zmocnění ministra financí zastupovati stát v mezinárodních zařízeních měnových a bankovních a spolupůsobiti při mezinárodních jednáních finančních a obchodně politických.
§ 8.
(1)  Banka má právo v oboru své působnosti požadovat od peněžních ústavů a jiných podniků zprávy a doklady o hospodářské činnosti a vydávat pro ně závazné