Input:

309/2011 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění účinném k 1.7.2013 Archiv

č. 309/2011 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění účinném k 1.7.2013
VYHLÁŠKA
ze dne 17. října 2011
o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
136/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 2 a přílohu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 75 odst. 3 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)  podmínky vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, včetně věkové hranice skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen,
b)  výši částky, o kterou se zvyšuje náhrada nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa v případě prohlídky skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen.
§ 2
Podmínky vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii
(1)  V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa se na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje skot starší 30 měsíců narozený ve státech nebo na územích neuvedených v příloze k této vyhlášce.
(2)  V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, jde-li o zvířata nuceně poražená mimo jatky3) , nebo zvířata, u nichž byly při prohlídce před porážkou pozorovány klinické příznaky nákazy4) , se na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje
a)  skot starší 24 měsíců narozený v České republice nebo ve státech neuvedených v příloze k této vyhlášce nebo na územích neuvedených v příloze k této vyhlášce, nebo
b)  skot starší 48 měsíců narozený v členském státě Evropské unie uvedeném v příloze k této vyhlášce nebo na území uvedeném v příloze k této vyhlášce, s výjimkou České republiky.
§ 3
Zvýšení částky náhrady nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa v případě prohlídky skotu
V případě