309/2004 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 309/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. května 2004,
kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 6 odst. 4, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firmu nebo název“.
2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovem „obchodní firmu“.
3. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Vzor dokladu o pojištění odpovědnosti je uveden v příloze této vyhlášky.“.
4. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Náležitosti dokladu o hraničním pojištění
(1) Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla (dále jen „doklad o hraničním pojištění“) obsahuje tyto náležitosti:
a) číslo pojistné smlouvy,
b) název a sídlo České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“),
c) jméno, popřípadě jména a příjmení pojistníka, adresu, stát trvalého nebo dlouhodobého pobytu, datum narození, číslo pasu a stát, ve kterém byl vydán,
d) jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firmu či název právnické osoby, která je vlastníkem vozidla,
e) adresu a kód státu osoby, která je vlastníkem vozidla,
f) druh vozidla, jeho státní poznávací značku a rozeznávací značku státu evidence vozidla, nebyla-li přidělena státní poznávací značka, mezinárodní identifikátor pro označování vozidla, nebo nebyl-li přidělen, číslo podvozku nebo nebylo-li přiděleno, číslo motoru, tovární značku a typ vozidla, celkovou hmotnost vozidla a počet míst k sezení,
h) začátek a konec pojištění,
i) výši pojistného, den a způsob jeho zaplacení,
j) razítko a podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem Kanceláře, a podpis pojistníka.
(2) Doklad o hraničním pojištění musí být vyplněn čitelně. V případě ručního vyplnění se zápis provádí perem nebo
 
 Nahoru