Input:

309/1999 Sb., Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění účinném k 31.12.2019, platné do 31.12.2021 Garance

č. 309/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. listopadu 1999
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 13 odst. 1 nahrazuje slova „Okresní úřady“ slovy „Krajské úřady“
114/2003 Sb.
(k 25.4.2003)
vkládá slova v § 2 odst. 1 písm. d)
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
vkládá slova v § 1 písm. e) a
v § 2 písm. a)
380/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 1 odst. 1 mění písm. e)
v § 13 mění odst. 1
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 2
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 4
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. f)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
277/2019 Sb.
(k 31.12.2019)
mění § 3; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Sbírka zákonů
§ 1
Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů
(1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění
a) ústavní zákony,
b) zákony,
c) zákonná opatření Senátu,
d) nařízení vlády,
e) právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností

(dále jen „právní předpisy“).
(2) Právní předpisy uvedené v odstavci 1 písm. e) se označují názvem „vyhláška“.
§ 2
Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů
(1) Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:
a) nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud tak stanoví zákon,1)
b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne,
c) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,
d) rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou,
e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky,
f) sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů, Státní volební komise, České národní banky nebo Národní rozpočtové rady o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon,
g) úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ústavní zákon nebo zákon,

(dále jen „další právní akty“).
(2) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby (§ 11).
§ 3
Platnost a účinnost právních předpisů
(1) Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.
(2) Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.
(4) Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 3, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním anebo jedná-li se o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze4, lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením. Není-li účinnost v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů stanovena, nabude právní předpis účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.