308/1999 Sb., Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 308/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1999
o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Představitelům státní moci a některých státních orgánů,1) soudcům,2) státním zástupcům3) a členům prezidia Komise pro cenné papíry4) další plat5) za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 nenáleží.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
v z. Buzková v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
 

Poznámky pod čarou
1§ 1 písm. a) až f) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a
 
 Nahoru