Input:

306/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 306/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2022,
kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 7 odst. 1 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. a vyhlášky č. 465/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 se za slovo „pobytu” vkládají slova „dětí a”.
2. V § 12 odst. 2 větě třetí se za slovo „Pro” vkládají slova „děti a”.
3. V § 18 odstavec 2 zní:
„(2)  Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.”.
4. V § 18 se odstavec 6 zrušuje.
5. V příloze č. 1 bodě 4 se na konci věty druhé doplňují slova „ ; zajistit možnost mytí nočníků pod tekoucí pitnou studenou nebo teplou vodou včetně dezinfekce v prostoru provozně nebo prostorově odděleném od prostoru užívaného dětmi”.
6. V příloze č. 3 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Tabulka č. 1: Množství přiváděného venkovního vzduchu v učebnách a tělocvičnách a množství odváděného vzduchu v šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání:
 
Typ prostoru
Přiváděný venkovní vzduch [m 3 .hod-1 ]
Odváděný vzduch [m 3 .hod-1 ]
Učebny
20 na 1 dítě/žáka
 
Tělocvičny
20 na 1 dítě/žáka
 
Šatny
 
20 na 1 dítě/žáka
Umývárny
 
30 na 1 umyvadlo
Sprchy
 
150-200 na 1 sprchu
Záchody
 
50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár.”
7. V příloze č. 3 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:
„Tabulka č. 2: Hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu
 
Typ prostoru
Teploty
Rychlost proudění
Relativní vlhkost
tg min [°C]
tg max [°C]
va [m.s -1 ]
rh [%]
Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu
20
28
0,1-0,2
30-65
Tělocvičny
17
28
 
 
Šatny
18
28
 
 
Sprchy
21
-
 
 
Záchody
17
-
 
 
Chodby
17
-
 
 

Kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad úrovní podlahy.”.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.