306/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 306/2003 Sb.
[zrušeno č. 179/2014 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. září 2003,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb. a nařízení vlády č. 294/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Na základě § 1 odst. 2 písm. a) bodů 2 a 5 zákona poskytuje“ zrušují, za slova „(dále jen „Fond“)“ se vkládá slovo „poskytuje“ a v závěrečné části textu se slova „v období“ nahrazují slovy „za období“ a číslo „2005“ se nahrazuje číslem „2003“.
2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „finanční podporu“ nahrazují slovem „dotaci“.
3. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „finanční kompenzační podporu“ nahrazují slovem „dotaci“.
4. V § 5 se částka „600 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 Kč“.
5. V § 10 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „v období do skončení hospodářského roku 2002/2003“.
6. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Je-li Fondu dodáno nižší množství řepky olejné, než které Fond nabídl podle odstavce 1, nakoupí Fond toto rozdílné množství v jím vyhlášeném výběrovém řízení, případně na komoditních nebo plodinových burzách.“.

Dosavadní odstavec
 
 Nahoru