Input:

304/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Garance

č. 304/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 13 odst. 1 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, se mění takto:
1. V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Tabulka č. 1: Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru
 
Typ pobytové místnosti 1
Minimální teplota tg (st. C)
Učebny 2
19
Zařízení sociální péče
20