Input:

304/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 304/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. I
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 12 se za slovo „přerušené“ vkládají slova „nebo dočasně omezené“.
2. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) v každém vozidle používaném k podnikání byly při jeho provozu
1. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopie, jde-li o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu, nebo
2. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopie, smlouva o mezinárodní zvláštní linkové dopravě, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie18, a další doklady vztahující se k prováděné přepravě vydané podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie13nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, v ostatních případech,“.
3. V § 9 odst. 2 písm. b) se text „d)“ nahrazuje textem „c)“.
4. V § 9 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt“ nahrazují slovy „byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek“.
5. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „porušení cenových předpisů“ nahrazují slovy „požadování ceny ve výši, která není v souladu s cenovými předpisy“.
6. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje.
7. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo „jízdného“ vkládají slova „nebo dokladu o přepravě“.
8. V § 9 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují body 4 a 5, které znějí:
„4  nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo
5. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru,“.
9. V § 9 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „byla v posledních 3 letech uložena sankce“ nahrazují slovy „byl v posledních 2 letech uložen správní trest“.
10. V § 9 odst. 3 písm. b) bodech 1 až 3 se za slova „řízení vozidla“ vkládají slova „nebo jízdě na zvířeti“.
11. V § 9 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
12. V § 9 odst. 3 písm. c) se slova „nebo podvodu“ nahrazují slovy „ , podvodu, nebezpečného vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vlivem návykové látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebitele, opilství, obecného ohrožení nebo teroristického útoku“.
13. V § 9 odst. 3 písm. d) se