304/1999 Sb., Zákon o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, platné do 26.4.2001

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 304/1999 Sb.
[zrušeno č. 148/2001 Sb.]
ZÁKON
ze dne 12. listopadu 1999
o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Základní ustanovení
Přijme-li Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rada Evropské unie sankční opatření vůči Svazové republice Jugoslávii v rozsahu nepřekračujícím ustanovení § 3 až 6 tohoto zákona, vláda může nařízením stanovit, měnit, pozastavovat, zrušovat nebo obnovovat zákazy a jiná omezení způsobem odpovídajícím rozhodnutím uvedených orgánů mezinárodních organizací o těchto sankčních opatřeních.
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) sankcionovaným subjektem Svazová republika Jugoslávie anebo její orgány a představitelé,
b) sankcionovaným územím území Svazové republiky Jugoslávie nebo jeho část,
c) sankcionovanou osobou
1. občan sankcionovaného subjektu,
2. jiná fyzická osoba trvale nebo převážně se zdržující na sankcionovaném území, anebo
3. právnická osoba zcela nebo převážně kontrolovaná sankcionovaným subjektem či jinými sankcionovanými osobami anebo sídlící, ať už formálně či fakticky, na sankcionovaném území,
d) českou osobou
1. Česká republika,
2. občan České republiky,
3. fyzická osoba bez státní příslušnosti trvale se zdržující na území České republiky,
4. právnická osoba či instituce se sídlem v České republice, a
5. zahraniční právnická osoba či instituce zcela nebo převážně kontrolovaná právnickými osobami či institucemi se sídlem v České republice,
e) zbožím jakákoli surovina, výrobek nebo služba, bez ohledu na to, zda je za její poskytnutí poskytována nějaká protihodnota,
f) sankcionovaným zbožím zboží vlastněné, držené či jinak kontrolované sankcionovaným subjektem či sankcionovanou osobou,
g) českým zbožím zboží vlastněné, držené či jinak kontrolované českou osobou,
h) jiným zbožím zboží, které není českým zbožím ani sankcionovaným zbožím,
i) dopravním prostředkem jakýkoli stroj či zařízení způsobilé k přepravě osob či zboží,
j) dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu dopravní prostředek
1. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný sankcionovaným subjektem nebo v jeho prospěch anebo jím jinak kontrolovaný, nebo
2. vlastněný, držený, používaný anebo jinak kontrolovaný sankcionovanou osobou,
k) českým dopravním prostředkem dopravní prostředek
1. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný Českou republikou nebo v její prospěch anebo jí jinak kontrolovaný, nebo
2. vlastněný, držený, používaný anebo jinak kontrolovaný českou osobou,
l) jiným dopravním prostředkem dopravní prostředek, který není českým dopravním prostředkem ani dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu.
§ 3
Obchod a služby
V oblasti obchodu a služeb může sankční režim zahrnovat
a) omezení či zákaz dovozu anebo koupě sankcionovaného zboží, jeho prodej či jakékoli jiné nakládání s ním českými osobami anebo na českém území, s výjimkou jeho získání darem či děděním,
b) omezení či zákaz vývozu, prodeje anebo umožnění jiného nakládání s českým zbožím sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám anebo na sankcionovaném území,
c) omezení či zákaz průvozu českého zboží přes sankcionované území a sankcionovaného zboží přes území České
 
 Nahoru