Input:

303/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 303/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna soudního řádu správního
Čl. I
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 195/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 se slovo „posledním” nahrazuje slovem „prvním”.
2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.”.
3. V § 7 odst. 3 se slova „ , důchodového zabezpečení” zrušují.
4. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
5. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6)  Ustanovení odstavce 5 věty poslední se nepoužije, má-li soud za to, že námitka podjatosti, která byla uplatněna v průběhu řízení, v němž je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných na dny, není důvodná, je-li proti tomuto rozhodnutí přípustná kasační stížnost.”.
6. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „ve věcech volebních,” vkládají slova „ve věcech místního a krajského referenda,”.
7. V § 16 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
8. V § 16 odst. 3 písm. a) se slovo „c)” nahrazuje slovem „b)”.
9. V § 31 odst. 2 a v § 60 odst. 2 se slova „důchodového zabezpečení,” zrušují.
10. V § 31 odst. 2 se za slova „mezinárodní ochrany,” vkládají slova „rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince,”.
11. V § 33 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Účastník je způsobilý samostatně činit v řízení úkony (dále jen „procesní způsobilost”) v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti.”.
12. V § 34 odst. 3 větě druhé se za slova „Doručuje se jí” vkládají slova „žaloba, usnesení o přiznání odkladného účinku, usnesení o předběžném opatření a”.
13. V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5)  Je-li počet osob zúčastněných na řízení mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh řízení, rozhodne soud, že osoby zúčastněné na řízení mohou svá práva v řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí.