302/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 302/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. I
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) ve spolcích,“.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 7 se slova „právní úkony“ nahrazují slovy „právní jednání“.
3. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 9 se číslo „18“ nahrazuje číslem „19h“.
4. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 10 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
5. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.
6. V § 12 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem, naloží s ním likvidátor způsobem určeným ve stanovách [§ 6 odst. 2 písm. b) bod 10].“.
7. V § 12 se odstavce 4 a 5 zrušují.
8. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „občanské sdružení“ nahrazují slovem „spolek“.
9. V § 13 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
10. V § 13 odst. 2 se slova „a písm. b)“ zrušují.
11. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
12. V § 13 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Zrušují-li se strana a hnutí dobrovolným rozpuštěním, je orgán, který o rozpuštění rozhodl, povinen současně jmenovat likvidátora.“.
13. V § 14 odst. 1 se slova „až 19“ nahrazují slovy „ , 17a, 17b, 18 a 19h“.
14. V § 14 odst. 3 se slova „18 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „19h odst. 1“.
15. V § 15 odst. 2 se za slovo „Senátu“ vkládají slova „ , Evropského parlamentu“ a za slovo „celků“ se vkládají slova „nebo volby prezidenta republiky“.
16. V § 17 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí:
„(4) Strana a hnutí mohou založit nebo být členem jednoho politického institutu; politickým institutem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkumná, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost v oblasti
a) rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv,
b) rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti,
c) podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě,
d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, nebo
e) přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
(5) Politický institut musí způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňovat veškeré výsledky své činnosti podle odstavce 4, jejichž povaha to umožňuje.
(6) Politický institut nesmí vykonávat
 
 Nahoru