302/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění účinném k 1.1.2004

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 302/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. prosince 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 29/1994/2
 
 
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší článek III
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „z nichž příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštního předpisu1anebo obdobných daní v zahraničí.“.
2. § 2 odst. 2 zní:
„(2) Předmětem daně nejsou:
a) zvláštní vozidla vymezená zvláštním předpisem2a jejich přípojná vozidla,
b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní státní poznávací značka.3“.
3. § 3 odst. 1, 2 a 3 znějí:
„(1) Od daně jsou osvobozena:
a) vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly a jejich přípojná vozidla,
b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
c) osobní automobily, nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a jejich přípojná vozidla evidované v zahraničí, nejde-li o vozidla provozovaná na území České republiky osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3aanebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku,3b
d) vozidla, která se nacházejí v zahraničí ve zdaňovacím období nepřetržitě alespoň 183 dní, jsou-li provozována osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3aanebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku;3bosvobozují se na tu část zdaňovacího období, po kterou se tato vozidla nepřetržitě nacházejí v zahraničí; do této doby se započítává každý celý kalendářní měsíc, po který je vozidlo mimo území České republiky,
e) vozidla používaná zpravidla pro veřejnou dopravu osob v městské hromadné dopravě,
f) vozidla požární ochrany, vozidla zdravotnické a důlní záchranné služby a poruchové služby plynárenských zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním výstražným světlem3czapsaným v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla zdravotnická nevybavená výstražným světlem je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (např. sanitní, ambulantní apod.),
g) vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
h) vozidla speciální samosběrová (zametací) a speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací používaná výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikací,3d
ch) vozidla spojů používaná zpravidla pro přepravu poštovních zásilek,
j) vozidla používaná zpravidla pro dopravu věcí z místa, v němž jsou věci uskladněny, na místo překládky k železniční, lodní nebo letecké dopravě nebo z tohoto místa do místa určení, není-li vzdálenost mezi místem překládky a místem, v němž jsou věci uskladněny, nebo místem určení delší než 50 km
j) vozidla splňující limity stanovené zvláštními předpisy;4osvobozují se do 31. prosince 1995,
 
 Nahoru