Input:

300/2013 Sb., Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění účinném k 24.4.2019 Archiv

č. 300/2013 Sb., Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění účinném k 24.4.2019
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013
o Vojenské policii a o změně některých zákonů
(zákon o Vojenské policii)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 12 odst. 1
45/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
ruší část třetí
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 5 písm. b)
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část druhou
104/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 12
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 26, § 27, § 51, § 52 a § 53
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 13, § 17, § 18, § 19 a § 20; vkládá § 11a, § 13a až 13d; ruší § 14
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOJENSKÁ POLICIE
HLAVA I
POSTAVENÍ VOJENSKÉ POLICIE
§ 1
Vojenská policie v rozsahu vymezeném tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“), ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo. Vojenská policie je součástí ministerstva.
HLAVA II
PŮSOBNOST VOJENSKÉ POLICIE
§ 2
Vojenská policie působí na území České republiky a při plnění úkolů policejní ochrany ozbrojených sil na území jiných států, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.
§ 3
Vojenská policie působí vůči
a) vojákům v činné službě (dále jen „voják“),
b) osobám, které se nacházejí ve vojenských objektech a v prostoru, kde ozbrojené síly plní své úkoly nebo kde se koná vojenské cvičení nebo kde je zajišťována bezpečnost chráněné osoby (dále jen „chráněný objekt“),
c) osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo páchají trestné činy nebo přestupky proti vojákům ve vojenském objektu nebo prostoru, kde ozbrojené síly plní své úkoly nebo kde se koná vojenské cvičení, nebo trestné činy nebo přestupky spolu s vojáky nebo proti vojenskému objektu, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 4
(1) Vojenská policie plní tyto úkoly policejní ochrany:
a) odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení trestné činnosti,
b) působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán a šetří přestupky1) ,
c) pátrá po hledaných nebo pohřešovaných vojácích a po ztraceném nebo odcizeném vojenském materiálu nebo po dalších věcech v majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, zpravidla ve spolupráci s Policií České republiky,
d) podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo,
e) dohlíží na zabezpečování kázně v chráněných objektech a na dodržování kázně vojáky na veřejnosti,
f) zajišťuje ochranu vojenských objektů určených ministrem obrany a dohlíží na zajišťování režimu vstupu a vjezdu do vojenských objektů,
g) dohlíží nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil a nad bezpečností provozu ostatních dopravních prostředků v chráněných objektech,
h) řídí provoz vozidel na pozemních komunikacích při pohybu vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích,
i) vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vozidel ozbrojených sil a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění,
j) schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel,
k) zajišťuje ochranu a doprovod ministra obrany a jím určených osob (dále jen „chráněná osoba“),
l) podílí se na zajišťování ochrany oficiálních delegací České republiky a občanů České republiky v místech nasazení ozbrojených sil České