Input:

300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění účinném k 1.2.2022 Garance

č. 300/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. července 2008
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
190/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění, celkem 28 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
190/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 1, § 2, § 19 odst. 1 a § 20 odst. 1 písm. e); vkládá nový § 18a
219/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
mění § 23 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 4 písm. f), § 5 odst. 4 písm. b) a § 14 odst. 3 písm. f), g) a i)
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 6, § 9 odst. 3, § 14, § 18a, § 20, § 30; vkládá nové § 14a a § 14b
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 14a odst. 2, § 15 odst. 1, § 16, § 20 odst. 1 písm. c), § 24, § 27 odst. 2, § 29
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 odst. 1 písm. a)
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1 odst. 1 písm. a), § 6, § 8 odst. 5, § 11, § 13 § 15; ruší § 5a; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 20, § 22, § 24, § 25 a § 27
299/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 4 odst. 3 a § 15; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 14b, § 22, § 24, § 25, § 26b a § 26c
255/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3, § 4, § 11 a § 15; nové přechodné ustanovení
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 9, § 10, § 24, § 25 a § 27
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 1, § 9, § 10 a § 27; vkládá § 9a
12/2020 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 15
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) elektronické úkony státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů (dále jen „orgán veřejné moci“) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek,
b) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek,
c) informační systém datových schránek,
d) autorizovanou konverzi dokumentů1) (dále jen „konverze“).
(2) Tento zákon se nevztahuje na dokumenty, které obsahují utajované informace2) .
§ 2
Datová schránka
(1) Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k
a) doručování orgány veřejné moci,
b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.
(2) Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).
§ 3
Datová schránka fyzické osoby
(1) Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost fyzické osobě, která je plně svéprávná, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
(2) Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.
(3) Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
b) rodné příjmení,
c) den, měsíc a rok narození,
d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
e) státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem České republiky.
(4) Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby.
(5) Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby požadavky stanovené v odstavcích 3 a 4, zřídí ministerstvo datovou schránku fyzické osoby, jinak fyzickou osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit. Má-li již fyzická osoba zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo není-li plně svéprávná, ministerstvo ji vyrozumí, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit.
§ 4
Datová schránka podnikající fyzické osoby
(1) Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
(2) Podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky podnikající fyzické osoby.
(3) Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně advokátu, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci , insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. Ustanovení odstavce 2 se použije pro advokáty, statutární auditory, daňové