30/2017 Sb., Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 30/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2017
k provedení zákona o centrální evidenci účtů
Česká národní banka stanoví podle § 5 odst. 1, § 7 odst. 4, § 8 odst. 5 a § 19 odst. 2 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje formální náležitosti, strukturu, formát a způsob předání nebo doručení
a) informace o změnách údajů k zápisu do centrální evidence účtů,
b) oznámení identifikátorů datových schránek, jejich změn a
c) aktuálně platných údajů podle § 19 odst. 2 zákona o centrální evidenci účtů (dále jen „zákon“).
(2) Tato vyhláška dále upravuje formální náležitosti, strukturu a formát žádosti o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření zabezpečovacích značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.
§ 3
Jednorázové předání aktuálně platných údajů do centrální evidence účtů
(1) Úvěrová instituce předá datový soubor s přehledem všech aktuálně platných údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona v rozsahu stanoveném v § 4 zákona
a) nahráním na server České národní banky, nebo
b) předáním na technickém nosiči dat dodaném Českou národní bankou.
(2) V případě, že úvěrová instituce předá datový soubor způsobem podle odstavce 1 písm. a), sdělí České národní bance nejpozději před prvním předáním údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona číslo certifikátu pro přístup na server České národní banky spolu s názvem a identifikačním číslem osoby kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který jej vydal.
(3) Přehled všech aktuálně platných údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona předá úvěrová instituce České národní bance ve struktuře datového souboru formátu CSV, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.
(4) Pokud je velikost předávaného datového souboru větší než 100 MB, rozdělí jej úvěrová instituce do více datových souborů. Jednotlivé datové soubory podepíše úvěrová instituce uznávaným elektronickým podpisem a zašifruje pomocí certifikátu České národní banky, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.
(5) Pokud Česká národní banka zjistí, že přijaté datové soubory obsahují chybné údaje, oznámí tuto skutečnost úvěrové instituci, která po opravě chybných údajů znovu předá České národní bance způsobem podle odstavců 1 až 4 přehled všech aktuálně platných údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona.
§ 4
Informace o změnách údajů v centrální evidenci účtů
(1) Po předání přehledu všech aktuálně platných údajů o účtech podle § 3 předává úvěrová instituce České národní bance každý pracovní den informaci o změnách těchto údajů
 
 Nahoru