30/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony, ve znění účinném k 6.11.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 30/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část druhou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část devátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna daňového řádu
Čl. I
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo „tohoto“ zrušuje.
2. V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“.
3. V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí:
„d) společný zmocněnec, nebo
e) společný zástupce.“.
4. V § 27 odst. 2 se slova „ , pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem“ zrušují.
5. V § 28 odstavec 4 zní:
„(4) Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.“.
6. V § 29 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
7. V § 29 se odstavce 3 a 4 zrušují.
8. V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova „datová zpráva“ vkládají slova „adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně“.
9. V § 36 odst. 3 se slova „před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti“ nahrazují slovy „do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel“.
10. V § 44 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině“.
11. V § 69 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které nebylo po dobu 3 let nahlíženo; o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.“.
12. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „V rámci projednání zprávy o daňové kontrole správce“ nahrazují slovem „Správce“.
13. V § 91 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
14. V § 115 odst. 3 se slova „a nelze ji prodloužit“ zrušují.
15. V § 136 odst. 1 se za slovo „činí“ vkládá slovo „nejméně“.
16. V § 136 odst. 2 se za slova „podává se daňové přiznání“ vkládají slova „podle odstavce 1“.
17. V § 152 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“.
18. V § 152 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a splatná daň“.
19. V § 152 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“.
20. V § 152 odst. 3 písm. a) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovy „a splatná daň z“.
21. V § 152 odst. 3 písm. b) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovem „z“.
22. V § 152 odst. 4 se slova „předchozích odstavců“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“ a slovo „nedoplatky“ se nahrazuje slovy „splatné daňové pohledávky“.
23. V § 166 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
24. V § 166 odst. 5 se slova „nebo podle zákona upravujícího platební styk“ zrušují.
25. V § 178 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady“.
26. V § 240 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti se
 
 Nahoru